Návrh řiditelných diferenčních filtrů s proudovými aktivními prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem plně diferenčních kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu, u kterých lze řídit mezní kmitočet. Nejprve jsou obecně popsány kmitočtové filtry, aktivní prvky MO-CF, FD-CF a DACA, které jsou v práci využity. Dále je popsán návrh pomocí metody zjednodušených grafů signálových toků a transformace pasivních i aktivních prvků na diferenční strukturu. V práci je ukázán návrh čtyř diferenčních zapojení, u kterých lze měnit pomocí zesílení prvku DACA mezní kmitočet i činitel jakosti. Výsledné průběhy byly simulovány v programu OrCAD, které postihují reálné vlastnosti aktivních prvků tj. makromodel třetí úrovně a ideální vlastnosti aktivních prvků. V poslední části je experimentální ověření diferenčního kmitočtového filtru pro změnu mezního kmitočtu pomocí zesílení na prvcích DACA.
The master thesis deals with design of the fully differential frequency filters working in the current mode and is focused on possibilities of the natural frequency and the quality factor adjustment. At the beginning, there is a brief description of frequency filters and active elements (MO-CF, FD-CF and DACA), which are used in the thesis. Furthermore, simplified signal flow graphs design method and transformation of passive and active elements to the differential structures are described. The designs of four differential circuitries which provide possibility of tuning the natural frequency or quality factor by the gain of the DACA element are shown in the thesis. Simulation results made in OrCAD program with help of third-order models are included. The practical implementation of the differential frequency filter for tuning of the natural frequency by the DACA elements is shown in the last chapter.
Description
Citation
POLÁŠEK, L. Návrh řiditelných diferenčních filtrů s proudovými aktivními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
K čemu jsou dobré a jakou mají výhodu diferenciální filtry? Jaké je rušení u zmiňovaných filtrů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO