Návrh technologie výroby hřídele převodovky pohonu sněhové frézy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby hřídele převodovky pro pohon sněhové frézy. Jejím cílem je kompletní návrh výroby včetně rozboru součásti, zvolení výrobní technologie a navržení výrobní plochy. Jednou z hlavních částí je také ekonomické vyhodnocení včetně termínového plánu. V průběhu práce je řešena volba polotovaru, řezných podmínek, obráběcích časů, kapacity strojů a návrh strojního vybavení. Z navržené technologie vyplývá, že hřídel lze obrobit ve dvou obráběcích operacích, soustružení a broušení. Projekt je ekonomicky rentabilní, návratnost investice je do 3 let od zahájení sériové výroby.
This bachelor thesis deals with the design of the technology for the production of a gear shaft for the drive of a snow blower. Its aim is a complete production design including component analysis, selection of production technology and design of production area. One of the main parts is also an economic evaluation, including a time schedule. In the course of the work, the choice of blank, cutting conditions, machining times, machine capacity and the design of machinery are addressed. The proposed technology shows that the shaft can be machined in two machining operations, turning and grinding. The project is economically profitable, the return on investment is within 3 years from the start of mass production.
Description
Citation
ULAK, O. Návrh technologie výroby hřídele převodovky pohonu sněhové frézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) doc. Ing. Pavel Zeman, PhD. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. V cenové kalkulaci Vám chybí náklady na CHTZ, proč? zodpovězeno 2. Jaká je hloubka cementace a jaký obsah uhlíku má nadifundovaná vrstva? částečně zodpovězeno 3. Spolupracovali jste přímo se společností VARI? Kde jste vzal výhled objemu výroby? zodpovězeno 4. Jaký typ polotovaru by byl vhodnější pro velkosériovou výrobu? částečně nezodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO