Syntéza pasivních RLC filtrů vyšších řádů pro laboratorní výuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu pasivních příčkových RLC filtrů vyšších řádů. Cílem bylo navrhnout sadu filtrů pro laboratorní výuku, která bude obsahovat filtry různých řádů a aproximací (Čebyševova, Inverzní Čebyševova a Cauerova). Filtry byly navrženy podle návrhových tabulek pro normované dolní propusti a následně byly simulovány v programu PSpice (Frekvenční analýza, Monte Carlo, Worst Case). Následně byl navržen a oživen laboratorní přípravek. Jednotlivé filtry byly otestovány a porovnány s ideálními průběhy.
This bachelor thesis deals with the Synthesis of higher order passive RLC filters. The main target was to design a set of filters for educational laboratory purposes, which will contain filters of different orders and approximations (Chebyshev, Inverse Chebyshev and Cauer). The filters were designed according to design tables for standardized lowpass filters and were subsequently simulated in the PSpice program (Frequency analysis, Monte Carlo, Worst Case). Subsequently, a laboratory preparation was designed and revived. Individual filters were tested and compared with ideal waveforms.
Description
Citation
ČERNÝ, M. Syntéza pasivních RLC filtrů vyšších řádů pro laboratorní výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (předseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Kufa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Otázky oponenta: Jaké velké tolerance součástek byly zvoleny pro simulaci Monte Carlo? Odpověď: Student uvádí tolerance součástek pro jednotlivé pasivní prvky. Zároveň uvádí tabulku s aktuálními tolerancemi součástek. Co musí platit pro sledovanou obvodovou funkci, aby na ni bylo možné aplikovat analýzu worst case? Odpověď: Student uvádí problematiku extrémů a monotónnosti funkce, dále pak počet parametrů. Otázky komise: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.: Jaké jsou mezní kmitočty použitých filtrů? Student uvádí hodnoty jednotlivých filtrů. Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D.: Zkoušející upozorňuje studenta na chybu uvedeného důvodu nižšího útlumu vznikající ve filtru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO