Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku

Abstract
Cieľom diplomovej práce je vypracovať štúdiu križovatky cesty I/38 s cesty III/40826 vrátane autobusových zastávok, ktoré sa na danej križovatke nachádzajú. Štúdia bude mať 3 varianty –priesečná križovatka s odbočovacím pruhom vľavo, okružná a mimoúrovňová. Dôvodom štúdie je nevyhovujúce usporiadanie stávajúceho stavu.
The aim of the diploma thesis is to develop a study of the intersection od road I/38 with road III/40826, including bus stops, which are located at the intersection. The study will have 3 variants –intersection with pedestrian crossings, circular and extra-level. The reason for the study is the dangerous arrangement of the current state.
Description
Citation
ORAVCOVÁ, I. Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (předseda) doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Všetečka, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Burian (člen) Ing. Michal Slavíček (člen) prof. Dr.techn. Ing. Michal Varaus (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Studentka odprezentovala svoji obhajobu. K několika slidům v prezentaci se nevyjádřila úplně nebo je celé přeskočila. Studentka prezentovala 15 minut. Otázky oponenta: Co je multikriteriální hodnocení variant a jaký je jeho princip? Odpověď: Postupy při kterých je potřeba posoudit více variant a vybrat tu nejlepší, popřípadě poskládat varianty od nejhorší po nejlepší. Jak se vypočítá relativní nehodovost křižovatky a kdy považujeme křižovatku za nehodovou? Odpověď: vypočítá se vzorcem uvedeným v prezentaci. (celkový počet nehod, intenzita). Za nehodovou se počítá pokud nesplní kriterium výběrové. Jak by probíhalo vyhýbání protijedoucích vozidel na účelové komunikaci? Odpověď: buďto výhybnami, nebo účelová komunikace jako jednosměrná. Co je to minimální délka svodidla a co musí zajistit? Odpověď: délka svodildla v plné výšce kam se nezapočítávají koncové náběhy. Svodidlo musí zajistit bezpečnost průjezdu. Jakým způsobem se výškově napojují paprsky vedlejších komunikací na hlavní komunikaci s ohledem na maximální rozdíl lomu sklonů? Odpověď: Přechod mezi podélným sklonem vedlejší a hlavní komunikací má vyrovnávat výškovým obloukem. Jaké bezpečnostní riziko může představovat přechod pro chodce přes dva stejnosměrné jízdní pruhy? Odpověď: Může nastat situace při odbočení vlevo a nezastavení vozidla protože nevidí na přechod. Reakce komise: Odpovědi byly dány krom první otázky, komise chtěla upřesnění, například 2 kritéria hodnocení. Odpověď: Cenové kriterium. Druhé kriterium studentka neuvedla. Otázka: Přechod přes 2 pruhy - je vůbec možné toto na novostavbě navrhnout podle vyhlášky? Odpověď: Je to možné, ale pouze pokud odbočovací pruh splňuje intenzity dopravy. Poté se studentka několikrát pokusila o odpověď a odmlčela. Záleží na nehodovosti v levém odbočení. Rozprava k práci: Dělala jste průzkum chodců? 50 chodců za 2 hodiny. Je vhodné v této intenžitě navrhnout přechod? Kvůli bezpečnosti chodců jsem navrhla přechod. Udělala jste opatření jako např. snížení rychlosti? Ano, rychlost je snížena na 50. Nebylo by lepší místo pro přecházení? a jaký je mezi nimi rozdíl? Přechod pro chodce - chodec má přednost před vozidlem a u místa pro přecházení přednost nemá. Obě místa mají hmatové úpravy. Nebylo by lepší místo pro přecházení? Osobně si myslím, že ne. Analýza nehodovosti s chodci? Udělala jsem analýzu, ale nehoda s chodcem nebyla žádná. Opatření pro srážku se zvěří pokud tam jsou nehody se zvěří? Zvěř odradí odrazky. Z obyčejného směrového sloupku. Jakou variantu by jste vybrala? Okružní křižovatku z důvodu zabezpečení nejmenšího počtu nehod. Vrcholový oblouk směrem na Mýto - dost rychlé na okružní křižovatku, řešila jste? Neřešila. Jak jste vytvořila rozšíření komunikace? Rozdělila jsem si jízdní pruh na 3 části. Proč jste udělala takový sklon chodníků? Studentka neodpověděla. Jak jste připojovala paprsky křižovatky, především podélné profily? Obkreslila jsem sklon vedlejší na hlavní. Kde jste navrhla osvětlení na přechodu? Ostrůvek a hrany přechodu. (nebezpečné řešení) Studentka nedokáže vysvětlit jak zhotovila diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO