Elektronicky přeladitelný harmonický oscilátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci jsou popsány vlastnosti a základní parametry aktivních funkčních bloků (OPA, VCA, OTA, CFA, CC), které lze využít pro konstrukci harmonických oscilátorů. Dále jsou rozebrány základní principy generátorů harmonického signálu. Důraz je kladen na zpětnovazební oscilátory. V další části práce je pět konkrétních řešení harmonických laditelných oscilátorů. Pro tyto oscilátory jsou uvedeny základní vztahy, hlavní vlastnosti zjištěné simulacemi a výsledky citlivostní a toleranční analýzy. V poslední části práce jsou vybraná tři řešení realizována a měřením zjištěny jejich vlastnosti.
This masters project describes properties and primary parameters of active function blocks (OPA, VCA, OTA, CFA, CC) usable in construction of harmonic oscillators. Basic principles of harmonic generators, especially feedback oscillators, are introduced. In next section are presented five particular schematics of harmonic tuned oscillators. For this oscillators are indicated basic formulas, essential qualities performed by simulations and results of sensitivity and tolerance analysis. In the last part of diploma thesis there are selected three circuits which are made and their features are measured.
Description
Citation
VESELÝ, J. Elektronicky přeladitelný harmonický oscilátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-08-31
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO