Analýza a optimalizace grafického uživatelského rozhraní Informačního systému VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na uživatelskou přívětivost rozvrhů a souvisejících komponent in- formačního systému VUT s cílem identifikovat málo uživatelsky přívětivé komponenty a ty zoptimalizovat a vylepšit jejich uživatelskou přívětivost. Nejprve jsem vyhledal problema- tické komponenty a ty se dále staly podnětem dotazníkového šetření. Na základě tohoto dotazníkového šetření jsem provedl návrh nového uživatelského rozhraní, které jsem poté implementoval a testoval s uživateli. V práci se mi podařilo vytvořit řadu nových funkcí uživatelského rozhraní, které uživatelům ulehčují práci s rozvrhy. Přínosem této práce je lepší subjektivní hodnocení rozvrhů uživateli, včetně zkrácení času pro vykonání určitých úkonů s rozvrhy.
This thesis focuses on the user-friendliness of the schedules and related components of the BUT information system with the aim of identifying poorly user-friendly components and op- timizing and improving their user-friendliness. First, I located problematic components and these further became the impetus for the questionnaire survey. Based on this question- naire survey, I made a design for a new user interface, which I then implemented and tested with users. In this work, I was able to create a number of new user interface features that make it easier for users to work with the schedules. The benefits of this work include better subjective evaluation of schedules by users, including a reduction in the time to perform certain tasks with schedules.
Description
Citation
ŽALMÁNEK, M. Analýza a optimalizace grafického uživatelského rozhraní Informačního systému VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na dotazy položené oponentem rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO