Hodnocení svarových spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce řeší mezinárodní a normované přístupy posuzování svarů. Cílem bylo vytvořit přehledný soubor o pravidlech a odlišnostech jednotlivých metod. Zpracování probíhalo na základě dostupné literatury. V první části se práce věnuje rešeršní studii, která se zabývá touto problematikou. Následně byly vybrány tři metody ke zpracování a vyhodnocení pomocí MKP.
This bachelor thesis deals with international and standardized approaches of weld assessment. The aim was to create a clear set of rules and differences of individual methods. The processing was based on the available literature. The first part is devoted to a research study that deals with this issue. Subsequently, three methods were selected for processing and evaluation using FEM.
Description
Citation
KOJECKÝ, R. Hodnocení svarových spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta odpovídal na následující otázky oponenta: 1. Stanovte najvhodnejší normovaný prístup hodnotenia zvarových spojov oceľovej konštrukcie s príslušným vysvetlením. Pri výbere prístupu uvažujte s oceľovou konštrukciou, ktorá je vystavená pôsobeniu dynamických síl vznikajúcich prúdením vetra. Zodpovězeno 2. Opíšte postup stanovenia únavy (počet cyklov) častí zvarového spoja s využitím Wöhler kriviek pre prípad uvedený v kapitole 4.3. Částečně zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 1. Jak dlouho trvala simulace? Částečně zodpovězeno 2. Jaký je přínos využití MKP ve Vaší práci? Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO