Hydrogelové fantomy v sono diagnostice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V rámci praktické části této diplomové práce proběhla stáž v dánské firmě Dansk Phantom Service, která se zabývá výrobou ultrazvukových fantomů. Účelem bylo lepší pochopení ultrazvukových přístrojů využívaných pro charakterizaci těchto fantomů. Část fantomového materiálu byla poskytnuta k proměření na ultrazvukových přístrojích (HRUS, digitální osciloskop), vyskytujících se na fakultě FCH VUT v Brně, pro srovnání výsledných hodnot, které tyto přístroje poskytují. Navazujícím úkolem bylo zprovoznit digitální osciloskop, který se používá právě k charakterizaci fantomů a vytvořit standartní operační postup. Dále se prováděla charakterizace materiálu americké firmy Humimic Medical a posouzení možností jeho využití pro požadavky firmy Phillips, s následným přídavkem uhlíkových vláken do materiálu pro úpravu vlastností fantomu. Také byly zkoumány možnosti přípravy viskózního fantomu ze směsi agaru, glycerolu a vody s následnou charakterizací pokusných vzorků. Bylo zjištěno, že hodnoty z různých ultrazvukových přístrojů jsou srovnatelné, liší se pouze v malých odchylkách. Materiál firmy Humimic Medical má potenciál pro specifické využití, stejně jako uhlíková vlákna pro úpravu vlastností. Byla vytvořena základní směs viskózního fantomu, která by potencionálně odpovídala požadavkům. Tuto základní směs je však potřeba dále modifikovat.
As part of the practical part of this diploma thesis, an internship took place in the Danish company Dansk Phantom Service, which is engaged in the production of ultrasound phantoms. The purpose was to better understand the ultrasound devices used to characterize these phantoms. Part of the phantom material was provided for measurements on ultrasound devices occuring at the faculty of chemistry of BUT to compare results provided by these devices. The follow-up task was to put into operation a digital oscilloscope, which is used to characterize phantoms, and to create a standart operating procedure. Furthermore, the material of the american company Humimic Medical was characterized and the possibilities of its use for the requirements of the Phillips company were assessed, with the subsequent addition of carbon fibers to the material for the modification of phantom properties. The possibility of preparing a viscous phantom from a mixture of agar, glycerol and water with subsequent charakterization of experimental samples was also investigated. It was found that the values from different ultrasound devices are comparable, differing only in small deviations. Humimic’s Medical material has potencial for specific applications, as does carbon fiber for property modification. A basic mixture of viscous phantom was created that would potentially meet the requirements. However, this basic mixture need to be further modified.
Description
Citation
KOŇAŘÍKOVÁ, A. Hydrogelové fantomy v sono diagnostice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie bioaktivních látek
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (místopředseda) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Docházelo při přípravě materiálu k vytvoření jedné vrstvy vláken nebo docházelo k vytvoření vrstev? Docházelo ke změnám vlastností materiálu související s rozdílným počtem vláken? Jakým postupem byly připravovaný dané materiály? Jaké mají tyto materiály použití? Používají se již tyto materiály? doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. Jaká byla motivace zadavatele použít právě uhlíková vlákna? Jakou funkci mají uhlíková vlákna v daném materiálu? Vyskytovaly se v gelech bublinky? Jakým způsobem se do materiálu dostaly? Jak byly z materiálu odstraňovány? Ovlivňovali bubliny jednotlivá měření? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen velmi dobré odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO