Optimalizace produkce bakteriální celulózy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci produkce bakteriální celulózy pomocí bakterie Komagateibacter xylinus DSM 46604. Teoretická část diplomové práce popisuje vlastnosti bakteriální celulózy, její produkci a aplikační možnosti. Experimentální část měla za cíl posoudit vliv různých kultivačních podmínek na výtěžky bakteriální celulózy. Pro zvýšení výtěžků bakteriální celulózy za statických nebo dynamických podmínek bylo studováno několik strategií, jako například: (1) účinek acetátového pufru použitého jako médium, (2) dopad oleje přidaného do média, (3) fed-batch kultivace, (4) změna objemu kultivační nádoby a kultivačního média a (5) provzdušňování. Kromě výroby relativně tenkých vzorků s tloušťkou okolo 100 µm byla také syntetizována unikátní 3D strukturovaná bakteriální celulóza ve formě cylindrů s výškou až 2 cm. Růst bakteriální celulózy ve formě cylindrů byl dosažen dynamickou kultivací K. xylinus v kombinaci s fed-batch přístupem za přítomnosti různých aditiv.
This diploma thesis focuses on the optimization of bacterial cellulose production by Komagateibacter xylinus DSM 46604. The theoretical part of this thesis describes the properties of bacterial cellulose, its production and application possibilities. The experimental part aimed to assess the effect of different cultivation conditions on the production yields of bacterial cellulose. The effects of several cultivation strategies have been studied such as: (1) effect of acetate buffer used as a medium, (2) impact of oil added into the medium, (3) fed-batch cultivation, (4) variation of the volume of cultivation vessel and cultivation media and (5) aeration. In addition to the production of relatively thin samples, up to 100 µm was synthesized unique 3D structured bacterial cellulose in the form of cylinders, with a height up to 2 cm. The growth of bacterial cellulose in the form of cylinders was achieved by dynamically cultivating K. xylinus in combination with fed-batch approach.
Description
Citation
STŘÍŽ, R. Optimalizace produkce bakteriální celulózy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-09
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Umí tyto bakterie produkovanou celulózu i štěpit? doc. Obruča: V práci sledujete produkci v závislosti na poměru plochy ku objemu média. Neuvažoval jste v této souvislosti o využití většího rozsahu? Zamyslel bych se nad složení média, a pro zvýšení produkce bych doporučil navýšit množství zdroje uhlíku. Sledoval jste během kultivace i pH? doc. Brázda: Kde se bakterie přirozeně vyskytuje a jaká je jejich čistota? Proč tyto bakterie celulózu vytváří? Jaké velikosti byly póry ve vašich vzorcích produkované celulózy? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal velmi dobré odborné znalosti i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO