Porovnání oteplení jistícího přístroje nízkého napětí při různých provozních stavech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením a porovnáním naměřených hodnot oteplení svorek dvou kompaktních jističů řady 3VA1 při jejich různých provozních stavech. Oteplovací zkouška se provádí při zatížení přístroje jmenovitým proudem a slouží pro ověření, zda některé částí přístroje nepřestoupí dovolenou hodnotu oteplení podle příslušné normy. Teoretická část práce je zaměřena na konstrukci, princip činnosti a provozní stavy modulárních a kompaktních jističů. Dále popis všeobecných zkušebních podmínek oteplovací zkoušky. V praktické části této práce bylo provedeno 45 oteplovacích zkoušek a výpočet ztrátového výkonu jističů.
The bachelor thesis deals with the evaluation and comparison of the measured values of terminal temperatures of two molded case circuit breakers of the 3VA1 series in different operating settings. temperature rise test is carried out when the device is loaded with rated current and is used to verify whether some parts of the device do not exceed the permissible warm-up value according to the relevant standard. The theoretical part of the thesis focuses on the design, principle of operation and operating states of modular and molded case circuit breakers. Furthermore, a general description of the test conditions of the temperature rise test is presented. In the practical part of this work, 45 temperature rise testand calculation of the power loss of circuit breakers were carried out. breaker series 3VA12
Description
Citation
KUSÁK, D. Porovnání oteplení jistícího přístroje nízkého napětí při různých provozních stavech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vojtek, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student seznámil komisi se závěry své bakalářské práce na téma „Porovnání oteplení jistícího přístroje nízkého napětí při různých provozních stavech“. Tato prezentace výsledků byla podána srozumitelně. Vedoucí bakalářské práce přečetl posudek svůj i oponentův, následně položil otázky oponenta. Student na otázky odpověděl. Předsedkyně komise doc. Orságová zahájila diskuzi, první otázku položil vedoucí práce Ing. Dostál. Student odpověděl s drobnými výhradami. Další otázku položila doc. Orságová, student reagoval správně. Poté se tázal opět Ing. Dostál, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO