Dostavět město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem zadání byl návrh polyfunkčního domu nebo souborů domů a přilehlých veřejných prostor ve městě Louny, které se rozkládájí v Ústeckém kraji necelou hodinu jízdy autem od hlavního města Prahy. Řešená parcela se nachází na samotném okraji historického centra Loun mezi dopravně exponovanější ulicí Osvoboditelů, ulicí Na Valích a Komenského náměstí. V současnosti je zde parkoviště, které slouží rezidentům. Parcela disponuje ale mnohem větším potenciálem vzhledem k jejímu umístění vůči historickému centru města a dopravní obslužnosti. Tématem mé práce je zaměření se na formu dostupného bydlení, které by mělo rozšířit počet bytů v městském bytovém fondu města Loun a zároveň uspokojovat potřeby jeho obyvatel, propojovat je a nabízet jim příležitosti čerpat výhody ze společného bydlení a umístění domu v blízkosti centra. Dát jim příležitost vytvářet komunitu, možnost setkávat se a pořádat akce ve společných interiérových a exteriérových prostorech, ale zároveň také poskytnout jeho obyvatelům i dostatečné množství soukromí. Jedním z cílů je také vytvořit takový dům dostupného bydlení, který nemá nálepku stigmatizované nejlevnější výstavby, ale nabízí jeho obyvatelům příjemné místo k bydlení, nastavuje nový trend a jeho vzhled reflektuje vztah k centru města. Cílem návrhu bylo vytvořit takovou strukturu, která se bude otevírat městu, nabízet nové zázemí pro jeho rezidenty a zároveň bude poskytovat dostatečný komfort, bezpečí a důstojnost bydlení pro obyvatele domu. Komunitní dění domu je tedy před veřejností relativně skryté, ale zároveň umožňuje komukoliv do tohoto prostoru vstoupit. V projektu se také zaměřuji i na individuální potřeby skupin lidí. Použitím určitých principů se snažím co nejpřirozenějším způsobem pomoci komunitnímu životu obyvatel, tak aby zároveň bylo zachováno i soukromí jednotlivců.
The subject of the assignment was the design of a multifunctional house or a set of houses and adjacent public spaces in the town of Louny, located in the Ústí nad Labem region less than an hour's drive from the capital city of Prague. The plot is located on the very edge of the historical centre of Louny between the more traffic-exposed Osvoboditelů Street, Na Valích Street and Komenského Square. Currently there is a parking lot which serves the residents. However, the plot has much greater potential due to its location in relation to the historic centre and traffic connections. The theme of my work is to focus on a form of affordable housing that should expand the number of apartments in the urban housing stock of Louny while meeting the needs of its residents, connecting them and offering them opportunities to benefit from shared housing and the location of the house close to the centre. Giving them the opportunity to create a community, to meet and hold events in shared interior and exterior spaces, but also providing its residents with a sufficient amount of privacy. One of the goals is also to create an affordable housing development that does not have the stigma of being the cheapest development, but offers its residents a pleasant place to live, sets a new trend, and its appearance reflects its relationship to the downtown. The aim of the design was to create a structure that opens up to the city, offering new facilities for its residents, while providing sufficient comfort, security and dignity of living for the house's inhabitants. The community events of the house are therefore relatively hidden from the public, but at the same time allow anyone to enter the space. The project also focuses on the individual needs of groups of people. Using certain principles, I try to help the community life of the residents in the most natural way possible, so that at the same time the privacy of individuals is preserved.
Description
Citation
DEMJANOVIČOVÁ, M. Dostavět město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. René Dlesk, Ph.D. (předseda) MgA. David Kolařík, Ph. D. (člen) Ing. arch. Martin Duba (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
- v úvodu proběhla společná prezentace všech studentů (analyt. část) - proběhla prezentace studenta, byla položena doplňující otázka (konstrukční systém) - byl přečten posudek oponenta a vedoucího práce, včetně otázek a námětů k obhajobě - student reagoval slovně - následně proběhla diskuze, témata a otázky následující: - demografická struktura měst - orientace balkńů na jih, markýzy (p. Dlesk) - reakce studenta, diskuze (p. Petříčková, p. Urbášková, p. Kovařík, p. Duba) - celkové zhodnocení projektu (p. Kovařík) - konstrukční systém (p. Dlesk) - reakce studenta - dispoziční řešení - ekonomické řešení, náklady (p. Duba), systémovost stavby, práce s parterem - náměty poroty, hodnocení poroty - proběhla krátká porada - student prospěl - výsledek mu byl sdělen - v závěru hodnocení: A95
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO