Policy-Based Flexible Spectrum Usage for Next-Generation Mobile Communication Networks

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabívá návrhem algoritmu pro flexibilní sdílení spektra (FSU) založeného na pravidlech dohodnutých mezi operátory. V úvodu jsou uvedeny základní informace o mobilní komunikační síti nové generace ITM – Advanced. Po úvodní části je věnována pozornost technologiim vhodných pro implementaci flexibilního sdílení spektra. Pozornost je také věnována veličinám použitých pro vyhodnocení efektivity algoritmu flexibilního sdílení spektra. Je navrženo několik algoritmu flexibilního sdílení spektra využívajícího hodnot poměru signálu ku interferenci a šumu (SINR). Hodnoty SINR jsou použity pro vypořádání se se vzájemnou interferencí, která je způsobena koexistencí několika operátorů ve stejné zeměpisné oblasti, sdílejících společné frekvenční pásmo. V úvahu jsou také brány u každého operátora individuální potřeby datových přenosů a jejich kvality. Halvním cílem je maximálně zvýšit datovou propustnost každé buňky, stejně tak i rychlost přenosu dat pro jednotlivé uživatele připojených k domácí základové stanici (HBS). Pro simulaci navrženého algoritmu je použito rozmístění čtyř domácích základových stanic (HBS) v jednopatrové budově s náhodným počtem uživatelů z daného rozsahu. Každý operator dělá nezávislá rozhodnutí bez jakékoliv výměny signalizačních dat s ostatními operátory. Jediné možné informace, které může operátor využívat jsou získané snímáním spektra z jeho okolí. K řešení tohoto problému je předpokládáno využití kognitivního rádia (CR).
This Master's thesis deals with proposal of Flexible Spectrum Usage (FSU) algorithm based on policy agreed among operators. The introduction presents basic information about properties of next generation mobile communication ITM-Advanced system. After the introductory part the attention is given to the items efficient for FSU implementation as well as parameters used for evaluation of FSU algorithm efficiency. Several variants policy based FSU algorithm utilize value of Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) is designed. The SINR information is used to combat with mutual interference which is caused by coexistence of several operators in the same geographical area sharing over the same spectrum pool. Individual needed as traffic and quality of service requirements of each operator is taken into consideration as well. The main aim is to maximize cell troughput as well as data- rates for each user of HBS. For simulation of proposal algorithm is considered deployment of four Currently Home Base Stations (HBS) in indoor loacal area scenerio with random number of users in given range. Each operator makes independent dicision without signalling exchange among other. The only considered information that HBS can use is gotten by scenning its environment. This problem soliving is considered to use Cognitive Radio (CR)
Description
Citation
MUSIL, T. Policy-Based Flexible Spectrum Usage for Next-Generation Mobile Communication Networks [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Stručně vysvětlete rozdíl mezi OFDM a OFDMA, které zmiňujete ve své práci. Vysvětlete pojem "Grade of service" (GoS). Jak je vyřešeno opětovné zařazení vyřazeného účastníka?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO