Viladům Masarykova čtvrť - Brno

Abstract
Základem této bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v předmětu AG032. Tato studie je rozpracována do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Viladům v Masarykově čtvrti v Brně. Navržený objekt se nachází v městské části Brno - Střed v katastrálním území Stránice. Řešená parcela je umístěna v rezidenční vilové Masarykově čtvrti. Oblast je svahovitá a umožňuje výhled na Brno. Na místě se v současnosti nachází zchátralý rodinný dům s řadou nekvalitních stavebních zásahů a objekt samostatné garáže na hranici pozemku. Tématem zadání byl návrh nadstandardního bytového domu na nároží ulic Roubalova a Helceletova. Cílem mé práce bylo navržení architektonické studie, která řeší prostorovou a hmotovou návaznost na stávající stavební strukturu místa. Funkční náplní je bydlení ve 4 bytech z toho jeden je mezonetový. Dále viladům nabízí sklepní kóje ke každému bytu, společné domovní vybavení a dostatek parkovacích míst v garáži. Všechny byty jsou luxusní, prostorné s nadstandardním vybavením. Objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Střecha je plochá a čtvrté nadzemní podlaží je ustoupeno ze všech stran. Hlavní vstup je orientován na sever a vjezd do garáže je orientován na východ z přilehlé komunikace. Kolem domu se nachází zelené plochy. Stavba tvoří kvádr o výšce 12,6 m. Okna jsou navržena na celou světlou výšku podlaží, protože v Masarykově čtvrti se objevují především vertikální okna. Na fasádě je použitý vodorovný dělící prvek znázorňující římsu. Ustupující poslední podlaží znázorňuje šikmou střechu, která je v této čtvrti nejvíce používaná. Použitý materiál, tvary a rozměry výplní otvorů a členění fasády nenarušuje architektonický ráz okolí.
The basis of this bachelor´s thesis is the architectural study elaborated in subject AG032. This study is elaborated into the Documentation for Building Permit and subsequently in the Documentation for Construction Execution. The topic of the thesis is the Viladům in the Masaryk´s quarter in Brno.The proposed building is located in the city district of Brno - Central in the cadastral area Stránice. The solved plot is situated in a residential villa of Masaryk´s quarter. The area is sloping and offers a view of Brno. On the site there is currently a dilapidated family house with a series of poor quality construction interventions and a separate garage on the border of the land. The topic of the assignment was the design of an above-standard apartment building on the corner of streets Roubalova and Helceletova. The aim of my work was to propose an architectural study that addresses spatial and mass connection to the existing building structure of the site. Functional filling is housing in 4 apartments of which one is duplex. It also offers cellars to each apartment, common household equipment and ample parking spaces in the garage. All apartments are luxurious, spacious with superior amenities. The building has 4 aboveground and 1 underground floor. The roof is flat and the fourth floor is retreated from all sides. The main entrance is oriented to the north and the entrance to the garage is oriented to the east of the adjacent road. There is a green area around the house. The structure is a block of 12.6 m high. The windows are designed for the whole floor height, because in the Masaryk´s quarter there are mainly vertical windows. There is used a horizontal divider showing the cornice on the facade. The receding last floor shows the sloping roof that is used in this quarter. Used material, the shapes and dimensions of the filling of holes and the division of the facade does not disturb the architectural character of the surroundings.
Description
Citation
BAJGAROVÁ, K. Viladům Masarykova čtvrť - Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Ing.arch. Miloš Klement - předseda, doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Ing. arch Jakub Kotek - člen, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-04
Defence
Studentka Karolína Bajgarová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Viladům Masarykova čtvrť - Brno~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO