Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient

dc.contributor.authorKracík, Petrcs
dc.contributor.authorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorLisý, Martincs
dc.contributor.authorPospíšil, Jiřícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2019cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:36Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:36Z
dc.date.issued2019-04-01cs
dc.description.abstractOn a sprinkled tube bundle, liquid forms a thin liquid film, and, in the case of boiling liquid, the liquid phase can be quickly and efficiently separated from the gas phase. There are several effects on the ideal flow mode and the heat transfer from the heating to the sprinkling liquid. The basic quantity is the flow rate of the sprinkling liquid, but also diameter of the tubes, pipe spacing of the tube bundle, and physical state of the sprinkling and heating fluid. Sprinkled heat exchangers are not a new technology and studies have been carried out all over the world. However, experiments (tests) have always been performed under strict laboratory conditions on one to three relatively short tubes and behaviour of the flowing fluid on a real tube bundle has not been taken into account, which is the primary aim of our research. In deriving and comparing the results among the studies, the mass flow rate based on the length of the sprinkled area is used, thus trying to adjust the different length of the heat exchanger. This paper presents results of atmospheric pressure experiments measured on two devices with different lengths of the sprinkled area but with the same number of tubes in the bundle with same pitch and surface at a temperature gradient of 15/40 degrees C, where 15 degrees C is the sprinkling water temperature at the outlet of the distribution pipe and 40 degrees C is the temperature of heating water entering the bundle.en
dc.description.abstractNa skrápěném trubkovém svazku vytváří stékající kapalina tenký kapalný film a v případě varu stékající kapaliny se může rychle a efektivně oddělovat kapalná fáze od plynné. Vlivů na ideální režim proudění a současně na přestup tepla z topné do skrápěcí kapaliny je několik. Zásadní veličinou je průtoku skrápěcí kapaliny, ale mimo to jsou jimi například průměr trubek, rozteč trubek trubkového svazku, či fyzikální stav skrápěcí a topné kapaliny. Skrápěné výměníky nejsou novou technologií a studií po celém světě proběhlo již několik, ale experimenty (testy) probíhaly vždy za přísně laboratorních podmínek na jedné až třech relativně krátkých trubkách, u kterých nebylo bráno v potaz chování proudící kapaliny na reálném trubkovém svazku, což je základním cílem našeho výzkumu. Při odvození a porovnávání výsledků mezi autory se používá hmotnostní průtok vztažený na délku skrápěné zóny, čímž se snaží korigovat rozdílnou délku výměníku. V tomto příspěvku jsou publikovány výsledky experimentů při atmosférickém tlaku, které jsme naměřili na dvou zařízeních s rozdílnou délkou skrápěné zóny, ale při stejném počtu trubek ve svazku, jejich stejnou roztečí a povrchem při teplotním spádu 15/40°C, kde 15°C je teplota skrápěcí vody na výstupu z distribuční trubky a 40°C je teplota topné vody vstupující do svazku.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-7cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationAdvances in Materials Science and Engineering. 2019, vol. 2019, issue 1, p. 1-7.en
dc.identifier.doi10.1155/2019/9262438cs
dc.identifier.issn1687-8434cs
dc.identifier.other156462cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193250
dc.language.isoencs
dc.publisherHindawics
dc.relation.ispartofAdvances in Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.hindawi.com/journals/amse/2019/9262438/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1687-8434/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjecttepelný výměník
dc.subjecttrubkový svazek
dc.subjectskrápění
dc.subjectkapky
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjecttube bundleen
dc.subjectsprinkleden
dc.subjectdropleten
dc.titleExperimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficienten
dc.title.alternativeExperimentální ověření vlivu délky skrápěné zóny na součinitel přestupu teplacs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-156462en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:36en
sync.item.modts2020.08.04 12:30:33en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. EÚ-odbor energetického inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
9262438.pdf
Size:
1.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
9262438.pdf