Využití plazmatu a plazmatem aktivované vody pro podporu hojení ran

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce je zaměřena na studium interakce plazmatu s kapalinami a vybranými kožními mikroorganismy, Staphylococcus epidermidis a Escherichia coli. Využití nízkoteplotního plazmatu v oblasti biomedicíny je v poslední dekádě velmi aktuálním tématem. Pro jeho dekontaminační vlastnosti nachází uplatnění nejen v oblasti biomedicíny, ale i potravinářství a zemědělství. V poslední době se velkému zájmu těší i plazmatem ošetřené (aktivované) kapaliny (PTL), díky poměrné jednoduchosti přípravy, možnosti optimalizace složení PTL k dosažení požadovaného účinku, netoxické povaze a šetrnosti k životnímu prostření. Předmětem této práce je prostudovat inhibiční účinky plazmových výbojů a plazmatem ošetřených kapaliny za účelem dekontaminace a podpory hojení ran. Pro prostudování vlivu přímé aplikace plazmatu na vybrané mikroorganismy byly vybrány dva typy výbojů, pochodňový výboj a mikrovlnný jet s povrchovou vlnou. U obou vybraných výbojů byla sledována závislost inhibičního účinku na čase ošetření, použitém výkonu k buzení plazmatu, uzavření ošetřované plochy a bakteriálním druhu (gramnegativní/grampozitivní). U obou výbojů bylo dosaženo srovnatelných výsledků v inhibičním účinku. Jako další byl prostudován účinek nepřímého ošetření pomocí plazmatem ošetřené vody. K redukci mikroorganismů došlo v případě aplikací všech tři studovaných PTL. Jako nejúčinnější se ukázala být PTL připravená pomocí plazmové trysky se stejnosměrným zdrojem (DC). Posledním vytyčeným cílem této práce bylo prostudovat vliv kombinovaného ošetření jak pomocí PTL, tak i přímého působení plazmatu. Na základně výsledků předchozích ošetření byla ošetřena bakteriální kultura Staphylococcus epidermidis pomocí PTL připravené plazmovou tryskou se stejnosměrným zdrojem (DC). K přímému ošetření byl vybrán pochodňový výboj s výkonem 12 W. Kombinací obou typů ošetření bylo dosaženo vyššího inhibičního účinku než při samotných ošetření. Inhibiční účinek byl prokázán u všech typů ošetření, kde se jako nejúčinnější jeví kombinované ošetření, jelikož má vliv jak na grampozitivní, tak na gramnegativní bakterie.
This work is focused on the study of plasma interactions with liquids and selected microorganisms, Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli. The use of the cold atmospheric pressure plasma in the biomedical field has been a hot topic in the last decade, due to its decontamination properties applicable not only in the biomedical field but also in the food industry and agriculture. Recently, the plasma treated (activated) liquids (PTLs) have also been a subject of a great interest due to the relatively simple preparation, the possibility of optimizing the composition of PTLs to achieve the desired effect, their non-toxic nature and their environmental friendliness. The purpose of this work is to study the inhibitory effects of the plasma discharges and the plasma treated liquids for the purpose of decontamination and stimulation of wound healing. To study the effect of a direct plasma application on selected microorganisms, two types of discharges, the unipolar microwave torch and the microwave surface wave jet, were selected. For both selected discharges, the dependence of the inhibitory effects on the treatment time, the power, the closure of the treated area and the bacterial species (gramnegative/grampositive) was studied. Comparable results in the inhibition efficiency were obtained for both discharges. The effect of indirect treatment using plasma-treated water was studied next. A decent microbial reduction occurred for all three studied PTLs. The PTL prepared using a plasma jet with a direct current (DC) source was found to be the most efficient. The last stated goal of this diploma thesis was to study the effect of treatment combinig both the indirect treatment with PTL and the direct plasma treatment. Based on the results of previous treatments, a bacterial culture of Staphylococcus epidermidis was treated with PTL prepared with a direct current (DC) plasma jet. The unipolar microwave torch with a power of 12 W was selected for the direct treatment. By combining both types of treatments, higher inhibition effeciency was achieved. The inhibition efficiency was demonstrated for all types of treatments, with the combined treatment aspiring to be the most effective, as it targets both grampositive and gramnegative bacteria.
Description
Citation
ŠRÁMKOVÁ, S. Využití plazmatu a plazmatem aktivované vody pro podporu hojení ran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesy a materiály medicínských aplikací
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace student-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla velmi dobrý výtah výsledků své diplomové práce, zodpověděla dotazy oponentské i členů komise, reagovala na připomínky k diplomové práci. V diskusi tak studentka prokázala velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako velmi dobrou. Otázky vznesené během diskuse: Dzik: Jak bylo postupováno při časových experimentech s PTL? Co bylo použito jako kontrola? Je možné porovnat mezi sebou účinky různých typů výboje? Vala: Co ve vašem experimentu znamená inhibiční účinek? Jak byl vyhodnocen? Jak hodnotíte spolehlivost vyhodnocení antimikrobiálního účinku plasmového jetu? Může mít vliv i velikost použité misky? Je ošetření homogení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO