Možnosti snižování energetické náročnosti rodinného domu v rámci programu Nová zelená úsporám

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úspory energie a finančních prostředků, které jsou stěžejními zájmy dnešní společnosti a jsou úzce spojeny s opatřeními, jenž jsou v této práci popsány. V teoretické části práce jsou podrobně vysvětleny klíčové pojmy, následně je pozornost věnována zlepšování tepelně technických vlastností domu a identifikování technologických postupů pro snižování energetické náročnosti budov. Důležitou součástí teoretické části je také popis dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). V praktické části práce jsou vyčísleny provozní náklady rodinného domu a náklady na provedení opatření tří možných izolantů pro obvodové zdivo a výplně otvorů s cílem zlepšit tepelně technické vlastnosti objektu. Pro současný stav předmětného domu i navrhovaný stav jedné z variant jsou zpracovány průkazy energetické náročnosti budovy (PENB). Práce dále obsahuje vyčíslení dotací, které lze získat po realizaci opatření a následnou analýzu, která by mohla vést ke zvýšení částek dotací. Závěrem je vypočtena doba návratnosti všech provedených investic.
This bachelor's thesis focuses on the energy and financial savings, which are key interests of today's society and closely linked to the measures described in this thesis. The theoretical part provides detailed explanations of the key concepts related to the topic. Subsequently, attention is given to improving the thermal-technical properties of houses and identifying technological procedures for reducing the energy demands of buildings. An important part of the theoretical part is also a description of the subsidy programme called „New Green Savings“. In the practical part of the thesis, the operating costs of the house and the costs of implementing three possible insulation measures for the envelope masonry and the window and door filling in order to improve the thermal technical properties of the building are quantified. Energy performance certificates (PENB) are prepared for both the current state of the house and one of the proposed variant. The work also includes a quantification of the subsidies that can be obtained after the implementation of the measures and a subsequent analysis that could lead to an increase in the subsidy amounts. Finally, the payback period of all investments made is calculated.
Description
Citation
MILIONOVÁ, K. Možnosti snižování energetické náročnosti rodinného domu v rámci programu Nová zelená úsporám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (člen) Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO