Konstrukce slévárenských jaderníků a jejich využití pro výrobu silikonových dílů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o návrhu konstrukce formy pro použití při odlévání plastových hmot a pryží. Výrobkem jsou dvě různá těsnění, která slouží při zkoušce trubek používaných v automobilovém průmyslu. Dílec má válcovitý tvar o průměru 19 mm, délce 25 mm, kde u jednoho jsou dodatečně vyvrtány dvě díry o průměru 4 mm. V závislosti na životnosti je velikost série přibližně 200 kusů za rok. Materiál nebyl zadán, a proto po provedení rešerše byly voleny dvě možnosti. První byl RTV-2 kondenzační silikonkaučuk LUKOPREN N 1522 od firmy Lučební závody a.s. Kolín a druhým byl RTV-2 adiční silikonkaučuk ELASTOSIL M 4642 A/B od firmy Wacker-Chemie, s.r.o. Z předběžného testování vyšel lépe druhý materiál. Postupným vylepšováním konstrukce jednoduché jednonásobné ocelové formy byla vytvořena finální verze, která je dvojnásobná a skládá se ze tří částí. Vyrobena je 3D tiskem metodou FDM z materiálu PLA. Bylo zjištěno, že pro dosažení odlitku bez vad musí být namíchaná směs před odléváním vakuována.
The thesis deals with the design of a mold for use in casting of plastics and rubbers. The product is two different gaskets used in the testing of tubes for automotive industry. The part has a cylindrical shape with a diameter of 19 mm and a length of 25 mm, where two holes with a diameter of 4 mm are additionally drilled in one of them. Depending on the service life, the batch size is approximately 200 pieces per year. The material was not specified, so after research two options were chosen. The first was RTV-2 condensation silicone rubber LUKOPREN N 1522 from Lučební závody a.s. Kolín and the second one was RTV-2 additive silicone rubber ELASTOSIL M 4642 A/B from Wacker-Chemie, s.r.o. The second material came out better from preliminary testing. By gradually improving the design of a simple single-piece steel mold, a final version was created which is double in size and consists of three parts. It is made by 3D printing using FDM method from PLA material. It was found that in order to achieve a defect-free casting, the mix must be vacuumed before casting.
Description
Citation
SKALICKÝ, J. Konstrukce slévárenských jaderníků a jejich využití pro výrobu silikonových dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
Ing. Zbyněk Kuzma (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student Jan Skalický svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: V práci máte uvedeno, že vakuové zařízení, které dosahuje tlaku 1bar, což je prakticky atmosférický tlak a nedá se tedy hovořit o vakuovém zařízení. Kolik je atmosférický tlak v Pascalech? nezodpovězeno Jak dosáhnete nižší pórovitosti, pokud byste nepoužil vakuum? zodpovězeno Jaký vliv má vámi zvolený materiál na životnost odlitých součástí? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO