Prostorový ultrazvukový snímač vzdálenosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací senzorické soustavy pro detekci a lokalizaci překážky. Poloha překážky je dána dvěma parametry: vzdáleností a úhlem od středu. Navržená soustava se skládá ze dvou ultrazvukových senzorů SRF02 a je řízena mikrokontrolérem Atmega128 přes sběrnici I2C. Rozmístění těchto senzorů bylo optimalizováno pomocí matematického modelu tak, aby navržená soustava pracovala s optimální přesností a byla schopna sledovat největší možný prostor. Soustavou naměřené výsledky jsou poté zobrazeny na modulu LCD displeje nebo mohou být uloženy v mikrokontroléru jako parametry pro jiné úlohy.
This bachelor thesis deals with designing and realizing a sensory system for detecting the presence of targets and its location. Target is located by two parameters: the distance and the view angle from sensory system. This system is set up by two ultrasonic distance sensors SRF02, driven by microcontroller Atmega128, using I2C communication protocol. The placement of the two ultrasonic distance sensors is optimized by using mathematical model, it enables the system to perform optimum accuracy and be able to observe the largest area possible. The measurement results then will be shown on LCD display module or they can be saved and used as input parameters for other tasks.
Description
Citation
NGUYEN, T. Prostorový ultrazvukový snímač vzdálenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO