Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek se zabývá vývojem síťového emulátoru přenosových parametrů datových sítí pracující s protokolovou sadou TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Článek obsahuje specifikaci přenosových parametrů datových sítí a rozbor v současnosti vyvíjených otevřených systémů umožňující emulaci přenosových parametrů. Dále je popsán návrh a implementace síťového emulátoru, který jako své jádro využívá nástroj Traffic Control, NetEm a iptables. Obslužná část síťového emulátoru je realizována webovou službou a pro interakci s obsluhou emulátoru bylo vyvinuto webové uživatelské rozhraní. Článek se dále zabývá experimentálním ověřením funkčnosti vyvinutého síťového emulátoru při kterém byly měřeny přenosové parametry datových sítí a to konkrétně propustnost, zpoždění, záměna pořadí, duplikace a ztrátovost. Naměřené hodnoty byly diskutovány a srovnány s relevantními pracemi. Srovnání potvrdilo vysokou přesnost emulátoru při emulaci přenosových parametrů datových sítí. Výhodou vyvinutého síťového emulátoru oproti stávajícím řešením je jeho přesnost, nízká komplexnost a přívětivé uživatelské rozhraní.
The article deals with development of a network emulator of transmission parameters of data networks working with the TCP/IP protocol suite. The article contains a specification of transmission parameters of data networks and an analysis of currently developed open-source systems, which can be used to emulate transmission parameters of data networks. Further, the design and implementation of the network emulator is described, which uses Traffic Control, NetEm and iptables. The service part of the network emulator is implemented by a web service and a web user interface has been developed to interact with the emulator operator. The article also deals with an experimental verification of the functionality of the developed network emulator, in which transmission parameters of data networks were measured and namely throughput, delay, reordering, duplication and packet loss. The measured values were discussed and compared with relevant works. The comparison confirmed the high accuracy of the emulator when emulation of transmission parameters of data networks. The advantage of the developed network emulator in comparison with existing solutions is its accuracy, low complexity and user-friendly interface.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2018, vol. 20, č. 4, s. 118-127. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2018 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO