2018, Vol. 20

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Automatizovaná diagnóza vývojové dysgrafie založená na kvantitativní analýze online písma
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2018-04-30) Zvončák, Vojtěch; Šafárová, Katarína; Mekyska, Jiří; Mucha, Ján; Kiska, Tomáš; Losenická, Barbora; Čechová, Barbora; Francová, Pavlína; Smékal, Zdeněk
  Prevalence problémů s psaním mezi dětmi školního věku je mezi 10 až 30 %. V současné době neexistuje v České republice objektivní metoda pro diagnózu a hodnocení míry závažnosti vývojové dysgrafie (VD). Cílem této studie je představit novou metodu objektivní diagnózy VD založené na kvantitativní analýze online písma. K tomuto účelu jsme extrahovali ze tří písemných cvičení sadu prostorových, časových, kinematických a dynamických parametrů. Pro identifikaci parametrů s vysokou diskriminační silou jsme následně provedli korelační analýzu mezi těmito parametry a skóry dotazníku HPSQ (Handwriting Proficiency Screening Questionnaire). Použitím klasifikátoru založeného na náhodných lesech v kombinaci s kvantifikací cvičení psaní abecedy jsme dosáhli přesnosti klasifikace téměř 80 % (sensitivita 77 %, specificita 83 %). Přesnost byla zvýšena na 92 % (sensitivita 92 %, specificita 93 %) aplikováním metody sekvenčního dopředného plovoucího výběru parametrů SFFS (Sequential Floating Forward Selection). Tato pilotní studie potvrzuje možnost automatizované diagnózy VD u dětí, které píšou psaným spojovaným písmem.
 • Item
  Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2018-08-31) Grabovský, Štěpán; Zeman, Václav; Člupek, Vlastimil
  Článek se zabývá vývojem síťového emulátoru přenosových parametrů datových sítí pracující s protokolovou sadou TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Článek obsahuje specifikaci přenosových parametrů datových sítí a rozbor v současnosti vyvíjených otevřených systémů umožňující emulaci přenosových parametrů. Dále je popsán návrh a implementace síťového emulátoru, který jako své jádro využívá nástroj Traffic Control, NetEm a iptables. Obslužná část síťového emulátoru je realizována webovou službou a pro interakci s obsluhou emulátoru bylo vyvinuto webové uživatelské rozhraní. Článek se dále zabývá experimentálním ověřením funkčnosti vyvinutého síťového emulátoru při kterém byly měřeny přenosové parametry datových sítí a to konkrétně propustnost, zpoždění, záměna pořadí, duplikace a ztrátovost. Naměřené hodnoty byly diskutovány a srovnány s relevantními pracemi. Srovnání potvrdilo vysokou přesnost emulátoru při emulaci přenosových parametrů datových sítí. Výhodou vyvinutého síťového emulátoru oproti stávajícím řešením je jeho přesnost, nízká komplexnost a přívětivé uživatelské rozhraní.
 • Item
  Detekce syndromu spánkové apnoe ze záznamu dýchání pomocí nasálního senzoru
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2018-10-31) Králík, Martin; Kozumplík, Jiří; Hesko, Branislav
  Práce se zabývá využitím záznamů dýchání z nasálního senzoru pro automatickou detekci syndromu spánkové apnoe (SSA). Jako zdroj signálů je použita volně dostupná databáze Physionet. Pro detekci jsou použity záznamy od čtyř pacientů, u kterých jsou požadované signály dostupné. Srovnány jsou výsledky tří klasifikačních metod - metody podpůrných vektorů, umělých neuronových sítí a metody k-nejbližších sousedů. Pro použitá data dosáhla úspěšnost detekce ve všech případech vice než 90%
 • Item
  Měření a testování optické trasy a aktivních prvků
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2018-08-31) Frolka, Jakub; Mlýnek, Petr
  Článek se zabývá posouzením optické trasy pro zátěžové testování síťové infrastruktury na aplikačních vrstvách L4-L7, kdy zátěžový generátor/analyzátor je umístěn na VUT v Brně a testované cílové prostředí je na Masarykově univerzitě v Brně. Článek prvně popisuje měření optické trasy na fyzické vrstvě, dále na aplikační vrstvě a na závěr s využitím Virtual Private Network a zařízení Mikrotik.
 • Item
  Hybrid architecture of microcode memory Built-In Self Test
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2018-04-30) Vykydal, Lukáš
  March tests are a popular method to test semiconductor memory for defects, but they’re originally designed to only work on bit-oriented memories. For practical use march tests have been extended for use on word-oriented memories. This extension is done by either using multiple test data vectors and their inversions, or by using serial march test. These tests access each data word in memory as a shift register. This paper is proposing a microcode-controlled built-in self test architecture that allows us to use both access methods during a single test.