Enkapsulace aktivních látek a možnosti jejich aplikace v anti-aging kosmetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce byla zaměřena na enkapsulaci vybraných aktivních látek a možnosti jejich aplikace v kosmetických produktech s anti-aging účinky. Bylo vybráno 6 aktivních látek odlišného charakteru – lipofilní vitamín E a vitamín A, hydrofilní vitamín B1 a vitamín B2, a fenolické látky kyselina ferulová a kyselina chlorogenová. Teoretická část byla zaměřena na obecnou charakteristiku vybraných aktivních látek, jejich využití a popis používaných metod. V rámci praktické části byly charakterizovány aktivní látky z hlediska jejich antioxidační aktivity a následně enkapsulovány do liposomů ze sójového a slunečnicového lecitinu. U připravených liposomů byla stanovována enkapsulační účinnost, velikost, stabilita a dlouhodobá stabilita po 4 týdnech skladování. Následně byly vybrány nejvhodnější liposomy s obsahem aktivních látek, u kterých byla rovněž analyzována jejich bezpečnost pro lidské kožní buňky pomocí MTT testu cytotoxicity na keratinocytech HaCaT. Dále byly připraveny 3 typy kosmetických výrobků – denní krém, noční krém a pleťové sérum. Každý druh kosmetického výrobku byl dále rozdělen na 4 typy – výrobek neobsahující žádné aktivní látky, výrobek obsahující aktivní látky v neenkapsulované formě, výrobek obsahující aktivní látky v enkapsulované formě a výrobek obsahující prázdné liposomy. Jako účinné látky byly přidány všechny naše testované látky. Finální produkty byly testovány 14 dní na 15 dobrovolnicích. Před a po používání produktů byly změřeny parametry pokožky a tím byl analyzován vliv přípravků na omlazení pokožky. Dále dobrovolnice hodnotily senzorickou analýzu kosmetických produktů. Součástí této práce bylo také zpracování online dotazníku ohledně anti-aging kosmetiky pro veřejnost, abychom zjistili, do jaké míry je tento druh kosmetiky mezi lidmi populární.
The aims of this thesis were encapsulation of selected active substances and their possible application in cosmetic products with anti-aging effects. 6 kinds of active substances were studied – lipophilic vitamin E and vitamin A, hydrophilic vitamin B1 and vitamin B2, and phenolic compounds ferulic acid and chlorogenic acid. In theoretocal part, the general characteristics of active compounds and their use are described. It also includes the description of used methods. Practical part was focused on characterisation of active compounds from the perspective of antioxidant activity and encapsulation into liposomes from soy and sunflower lecithin. Encapsulation effectivity, size, stability and long-term stability of liposomes after four weeks were determined. The most suitable liposomes with active compounds were also tested for safety on human skin cells using the MTT test of cytotoxicity on keratinocytes HaCaT. Furthernore, 3 types of cosmetic products were prepared – day cream, night cream and skin serum. Each kind of cosmetic product was devided into 4 types – the product without any active compounds, the product containing free active compounds, the product with liposomes with active compouds and the product containing empty liposomes. As active compounds all our tested substances were used. Final products were tested 14 days on 15 female volunteers. Before and after products usage parametres of their skin were measured to analyze effect of products on skin rejuvenation. Volunteers were also rating sensory analysis of cosmetic products. The part of this thesis was also creating an online questionnaire about anti-aging cosmetics for publicity to find out the popularity of this kind of cosmetics.
Description
Citation
HORVÁTHOVÁ, I. Enkapsulace aktivních látek a možnosti jejich aplikace v anti-aging kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-27
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jaký je rozdíl mezi glycerolem a glycerinem? Jaké látky z chemického hlediska mohou procházet do pokožky? Kolik bylo hodnotitelů a jaký byl jejich věkový průměr? Na jakou část těla se krém při testování nanášel? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. V tabulce, kde uvádíte hodnoty deskvemace, póry a vrásky, jakou mají jednotku? Jsou póry v pokožce žádoucí? Dalo by se z naměřených dat uvedených v tabulce vyhodnotit, zda je daný hodnotitel krásný? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Při přípravě krému používáte kyselinu ferulovou a chlorogenovou, věděla byste, kde se tyto kyseliny přirozeně vyskytují? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. U vyhodnocení senzorické analýzy daných krému uvádíte grafy - například pro graf pleťové sérum, můžete tyto grafy objasnit? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Jaké jsou přísady základního krému, který jste připravovali? Jaký je postup přípravy krému? prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Na obrázku 21 jsou znázorněny zelené křivky, co tyto křivky znamenají? Jak jste dané obrázky pořídili? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO