Vliv vybraných typů potravin na změny kompozice střevního mikrobiomu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práca sa zameriava na zistenie vplyvu vybraných typov potravín na zmeny kompozície črevného mikrobiómu. Zloženie stravy hrá dôležitú úlohu pri kontrole črevných mikrobiálnych populácií, vrátane prevencie a liečbe určitých ochorení. S cieľom vyhodnotiť vplyv dennej konzumácie ovocno-zeleninového smoothie na ľudský črevný mikrobióm boli porovnané zmeny v črevnom mikrobióme na začiatku a po 14 dňoch intervencie. Experimentálnej časti sa zúčastnilo 10 mužov a 10 žien vo veku 35-45 rokov, ktorí boli rovnomerne rozdelení do 2 skupín. Prvá skupina účastníkov konzumovala kombináciu zloženú z pomaranču, sušenej kurkumy a zázvoru. Druhá skupina konzumovala kombináciu zloženú z jablka, mrkvy a citrónovej šťavy. Na zistenie rozdielov v črevnom mikrobióme bola využitá izolácia DNA zo vzoriek stolice a následne kvantitatívna PCR metóda. Po 14-dňovej konzumácií ovocno-zeleninového smoothie boli pozorované určité zmeny kmeňov Firmicutes, Bacteroidetes a rodov Lactobacillus, Bifidobacterium. Po štatistickom vyhodnotení dosiahnutých výsledkov neboli rozdiely preukázateľné na štatisticky významnej hladine (p-hodnota > 0,05).
The master's thesis focuses on determining the influence of selected types of food on changes in the intestinal microbiome composition. Dietary composition plays an important role in controlling intestinal microbial populations, including the prevention and treatment of certain diseases. In order to evaluate the effect of daily consumption of fruit-vegetable smoothie on the human intestinal microbiome, changes in the intestinal microbiome at the beginning and after 14 days of intervention were compared. The experimental part was attended by 10 men and 10 women aged 35-45 years, who were evenly divided into 2 groups. The first group of participants consumed a combination of orange, dried turmeric and ginger. The second group consumed a combination of apple, carrot and lemon juice. DNA isolation from stool samples followed by a quantitative PCR method was used to detect differences in the intestinal microbiome. After 14 days of consumption of the fruit-vegetable smoothie, specific changes in the phylum Firmicutes, Bacteroidetes and the genus Lactobacillus, Bifidobacterium were observed. After statistical evaluation of the obtained results, the differences were not detectable at a statistically significant level (p-value > 0.05).
Description
Citation
ŠANTAVÝ, T. Vliv vybraných typů potravin na změny kompozice střevního mikrobiomu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Obhajoba diplomové práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Otázky vznesené během diskuse: Dzik: Nemohly některé přísady (zázvor, kurkuma) spíše stresovat biom testovaných subjektů? Diviš: Kdo formuloval počáteční hypotézy vaší studie? Na základě jakých východisek byly postaveny? Márová: Byl popsán nějaký vliv antidepresiv na lidský biom? Prosím upřesněte použitou terminologii – někde hovoříte o kmenu, jindy o rodu? Co je to BMI? Jaký je limit pro mírnou nadváhu? Jaká byla délka experimentu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO