Nejrůznější možnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Mnoho materiálů a věcí je odznačeno za odpad a pod tímto značením je jejich další použití vnímáno negativně. Často se však jedná o materiály a produkty, které lze snadno znovu použít bez velkého množství energie stejným nebo zcela novým způsobem. Lokálnost je uplatněna jako nástroj objevu nových možností města a znovuobjevení způsobu stavění vycházející přímo z okolního prostředí. Koncept rozvíjí znovupoužití a recyklaci věcí a materiálů nejen v samotných objektech a architektuře, ale také v náplni a funkci a způsobu uvažování obyvatel města. Práce rozpracovává myšlenku, jak stavět lokálně v soudobém městě.Je jakousi praktickou příručkou, jak o daném místě vůbec začít uvažovat jako o využitém. Dále je praktickou příručkou, jak uvažovat o lokálních stavbách města. Teoretický základ od historické po současnou lokální architekturu je volným doplňkem k tomuto projektu.
Many materials and things are marked as waste and under this marking their further use is perceived negatively. However, these are often materials and products that can be easily reused without much energy in the same or completely new ways. Locality is used as a tool for discovering new possibilities for the city and rediscovering the way of building based directly on the surrounding environment. The concept develops the reuse and recycling of things and materials not only in the objects and architecture themselves, but also in the content and function and way of thinking of the city's inhabitants. The work elaborates the idea of how to build locally in a contemporary city. It is a kind of practical manual on how to start thinking about a given place as a used one. It is also a practical guide on how to think about local city buildings. The theoretical basis from historical to contemporary local architecture is a free addition to this project.
Description
Citation
VAZAČOVÁ, A. Nejrůznější možnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. arch. Ada Žabčíková (člen) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) MgA. Petr Horák (člen) Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil (předseda)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
- autorka představila předdiplomovou práci. Dále pak lokalitu a situaci. - ukázala řešení (hl. materiálové) jednotlivých staveb - dílny, zázemí, sklady, obchody, přístřešky - dále prezentovala urbanistické řešení reagující na bývalou železniční trať. Také představila postupnou výstavbu objektů a myšlenku přirozeného zemědělství a uzavřela prezentaci - byly přečteny posudky vedoucího i oponentky (bez otázek) - pan předseda chválil experimentálnost a zároveň citlivost práce. Autorka reagovala na realizovatelnost projektu - celkově ano, v Brně těžko - diskuze o zpracování - pozitivní - Dr. Vejpustek se ptal na zakládání na pneumatikách. Studentka uspokojivě odpověděla reálným příkladem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO