Mateřská škola

Abstract
Diplomová práca rieši návrh environmentálne vyspelej budovy v meste Třebíč. Objekt je jednopodlažný s plochou strechou vyspádovanou na jednu stranu. Vedľa budovy sa nachádza 18 parkovacích miest z toho 3 na elektrické dobíjanie aut. Stred budovy tvorí technické vybavenie a zázemie pre zamestnancov, zvyšok budovy tvoria hygienické priestory pre deti, šatne a denné miestnosti. Objekt je založený na základovej doske, ktorá leží na granuláte z penového skla. Obvodové murivo je z keramickej tehly zateplej pomocou systému ETICS. Vnútorné nosné a nenosné murivo je tvorené z keramických nepálených tehál, ktoré je omietnuté hlinenou omietkou. Strop a zároveň strechu tvoria prefabrikované stropné panely spiroll, ktoré sú vyspádované na jednu stranu. Objekt je vykurovaný tepelným čerpadlom zem/voda, ktoré zohrieva vodu na podlahové vykurovanie, VZT jednotku a teplú vodu. V celej budove je rozmiestnené inteligentné LED osvetlenie. Na streche sa nachádzajú fotovoltaické panely, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Dažďová voda je využívaná na splachovanie a zalievanie pozemku. Ďalej som sa vo svojej diplomovej práci zaoberal možnosťami využitia dažďovej vody v strešných vtokoch na výrobu elektriny. Počítam tam s rôznymi možnosťami a spôsobmi, ako čo najefektívnejšie využiť dažďovú vodu na výrobu elektrickej energie. Výroba energie je pomocou Peltonovej turbínky, ktorú poháňaná sila vodného prúdu.
The master's thesis deals with the design of an NZEB kindergarten in Třebíč. The building is single-storey with a flat roof. Next to the building there are 15 parking spaces, 3 of them are for electric car charging. The centre of the building consists of staff facilities and spaces for building services, the rest of the building includes sanitary facilities for children, changing rooms and classrooms. The building is based on a foundation slab that rests on a layer of foam glass granulate. The external masonry is made of ceramic blocks insulated with EPS ETICS. The internal load-bearing and partition masonry is made of unfired clay blocks, which are plastered with clay plaster. The roof structure is made of prefabricated pre-stressed concrete panels, which are sloped outwards. The building is heated by a ground to water heat pump, which will heat the water for underfloor heating, the HVAC unit and hot water distribution. Intelligent LED lighting is installed throughout the building. There are photovoltaic panels on the roof to generate electricity. Rainwater is used for flushing and watering the garden. Furthermore, in my master’s thesis I addressed the possibilities of using rainwater in roof drains to generate electricity. There, I calculate different possibilities and ways to use rainwater as efficiently as possible to generate electricity. A Pelton turbine is used to generate power, which is driven by the force of the water current.
Description
Citation
HESS, S. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Brzoň, Ph.D. (člen) Ing. Petra Berková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. (člen) prof. Boris Bielek, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, - technika prostředí, FVE, - PENB, - veřejná školka - fancoily, chlazení nedává smysl, když není potřeba - údržba, - legislativa, - regenerace vrtů, - model turbíny a využit, - odborná praxe. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: ·Chybí zakreslení ele. vedení k EL ·Kdyby veřejná kanalizační síť – splašková nebyla umístěna dostatečně hluboko, jak byste řešil odvod splaškových vod z předmětné budovy? Řešil by přečerpávací stanicí. ·Jakým způsobem je budova osazena do terénu, když úhlopříčně je výškový rozdíl původního terénu více než 4 m? Jak budete řešit svahování pozemku či opěrné konstrukce na pozemku? Student vypočítal spádování terénu. D.1.1.3 – Půdorys 1NP ·Zdůvodněte kombinaci silnější keramické tvarovky a slabší TI v systému ETICS obvodové stěny. Nebylo by ekonomičtější obrácené řešení? Student odůvodnil svůj návrh. ·Jakým způsobem provedete keramický obklad na hliněnou omítku? Nedá se udělat, špatný návrh. D.1.1.8 – Řez A-A a Řez B-B ·Jakým způsobem ochráníte nepálenou cihlu (vnitřní nosná stěna) před účinky vody při betonáži průvlaků a při provádění hrubé stavby? Student vysvětlil postup chránění při provádění a vlivu povětrnostním podmínkám. ·Chybí zakreslení násypů. Zapomněl dodělat. ·V denních místnostech je navržena vysoká výměna vzduchu (více než dvojnásobná). Jak zajistíte, že místnosti nebudou mít moc nízkou relativní vlhkost? Jak byste mohl regulovat VZT jednotku, aby toto zohlednila? Jiné možnosti zvlhčení vzduchu než pomocí zvlhčovače. Alternativní návrhy. Co je to regenerace? ·Za jakých podmínek by zařízení mohlo pohánět osvětlení v celé budově? Přepočet z PENB na dané osvětlení. Student nedokázal odpovědět. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO