Elektromagnetický výpočet indukčního stroje s využitím open source programu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou metody konečných prvků a jejím použití pro elektromagnetický výpočet indukčních strojů. V první části práce je podrobně pojednáváno o metodě konečných prvků, kde práce popisuje postup výpočtu elektromagnetického modelu a jeho využití v simulačním softwaru. Druhá část práce obsahuje a porovnává seznam placených a open-source simulačních programů. Třetí část práce popisuje tvorbu zadaného elektromagnetického modelu. Čtvrtá část práce pojednává o samotném programu ELMER, jeho možnostech a jeho nastavení. Jsou zde uvedeny i výsledky všech simulací. V páté části jsou výsledky simulací porovnávány s měřeními na reálném stroji. V poslední části je celkové zhodnocení práce.
This bachelor thesis deals with issues of finite element method and its use for electromagnetic calculation of induction machine. The first part of the thesis deals in details about finite elementh method, where the thesis describes the procedure of calculation of electromagnetic model and its use in simulation software. The second part contains and compares the list of paid and open-source simulation programs. The third part describes the creation of the specified electromagnetic model. The fourth part of thesis represents program ELMER, program's posibilites and how to set up scripts for simulation. The fifth part compares simulation results with measurments on real induction machine. The last part is the overall evalution of the thesis.
Description
Citation
BÍLEK, V. Elektromagnetický výpočet indukčního stroje s využitím open source programu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Chrobák (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-06
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Elektromagnetický výpočet indukčního stroje s využitím open source programu. Představil použitý open source program a postup jeho nastavení. Následně popsal výsledky své práce na výsledcích z časově proměnných simulací zvoleného stroje jak v rozložení magnetického pole v řezu, tak v rámci průběhů vybraných veličin. Nakonec provedl srovnání vypočtených hodnot pro různé varianty výpočtu. Nakonec popsal výhody zvoleného programu. Na otázky oponenta i následné otázky komise odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO