Rekonverze haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá rekonverzí objektu v bývalém průmyslovém areálu Juta, v Přerově. Historie hal sahá až do 19. století, kdy sloužily strojírenskému průmyslu a posléze také výrobě provazového materiálu. Hala se nachází v těsné blízkosti vlakového i autobusového nádraží. Tato lokalita není příliš oblíbeným místem ve městě. Je působištěm sdružujících se sociálně nepřizpůsobivých skupin a území nepůsobí příjemným dojmem, při příjezdu do města. Oblast se urbanisticky čerstvě změnila novou stavbou průpichu, čtyřproudé silniční komunikace, která má zlepšit dopravní situaci, vytvořit rychlejší průjezd městem. Průpich vede středem bývalého průmyslového areálu, podél stěny řešeného halového objektu a podél pivovaru. Plochy kolem jsou volné, bez využití. Objekty, které v areálu zůstaly, jsou řadu let chátrající. To jsou silné impulzy k návrhu změny lokality a zejména proměnu rozlehlé průmyslové haly. Návrhu lokality celého areálu tehdejší továrny je věnován přiložený předdiplomový projekt. Řešeným objektem je již zmiňovaná hala, tvořená spojením tří traktů, které jsou situovány do tvaru L, který se otevírá směrem k současné ulici Škodova. Objekt na první pohled zaujme obloukovými střechami. Půdorys objektu je volný, nečleněný, což umožňuje, využít prostor k různým shromažďovacím akcím. Projekt by měl posílit vybavenost města. Ve městě se vytrácí kultura, chybí sál pro soudobé události, koncerty, představení, také zde absentuje výstavní síň. Zároveň, již řadu let hledá nové sídlo městská knihovna. O novostavbě se zatím neuvažuje. Tento objekt je dostatečně velký pro obsazení sálem, jeho zázemím a vytvoření nového sídla pro knihovnu města. Umístění je v dobrém napojení na městskou dopravu a v blízké vzdálenosti od centra města.
The diploma thesis deals with the conversion of a building in the former Juta industrial complex in Přerov. The history of the halls dates back to the 19th century, when they served the engineering industry and then also the production of rope material. The hall is located very close to the train station and the bus station. This location is not a very popular place in the city. It is a place of activity of socially maladjusted groups, and the territory does not create a pleasant impression upon arrival in the city. The area has recently changed urbanistically with the construction of a new traffic shortcut, a four-lane road, which is supposed to improve the traffic situation and create faster passage through the city. The shortcut runs through the center of the former industrial area, along the wall of the indoor building being designed and along the brewery. The areas around are vacant and unused. Existing buildings in the area have been dilapidated for many years. These are strong impulses to design a transformation of location and especially the transformation of a vast industrial hall. The attached pre-diploma project is dedicated to the design of the entire area of the former factory. The proposed object is the already mentioned hall, formed by the connection of three tracts, which are situated in an L shape, which opens towards the current Škodova Street. The building impresses with its arched roofs. The floor plan of the building is free, undivided, which makes it possible to use the space for various gathering events. The project should strengthen the amenities of the city. Culture is disappearing in the city, there is no hall for contemporary events, concerts, performances, there is also no exhibition hall. The city library has been looking for a new location for many years. A new building is not being considered yet. This building is large enough to occupy the hall, its facilities and create a new seat for the city library. The location is well connected to city transport and a short distance from the city centre.
Description
Citation
CVRČKOVÁ, A. Rekonverze haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Ondřej Zdvomka (člen) Ing. arch. Přemysl Valový (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
2023-05-23
Defence
- Studentka prezentuje svoji práci - Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce - Studentka reaguje na otázky oponenta - komise se ptá na přístavbu a její kontrast vůči industriální budově, studentka reaguje a odpovídá - debata ohledně veřejného prostoru u vstupu a jeho řešení, studentka odpovídá a dovysvětluje - dotaz na založení vestavby, studentka odpovídá - dotaz na novou vnitřní fasádu, studentka ukazuje detaily a debatuje se kotvení, studentka dobře odpovídá - Dotaz na požární řešení dřevostavby, studentka odpovídá a poukazuje na řešení v paré - Otázka na urbanistické řešení s protihlukovými valy, dostupnost MHD, studentka nabízí řešení, debata o pěších stavbách - Diplomová práce byla úspěšně obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO