Návrh edukačních videí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice

Abstract
V současné době se informační technologie aktivně zapojují do vzdělávání po celém světě, zejména po celosvětové pandemii. Pokroky a inovace v oblasti vzdělávacích technologií, jako je přístup k internetu, multimediální technologie a přenosná zařízení, vedly k významným změnám ve způsobu interakce a učení. Rostoucí tendence k využívání technologií a jejich zařazení do školních osnov získaly zásadní význam. Zejména využití videa jako audiovizuálního materiálu v hodinách cizího jazyka se rychle rozšířilo, protože se stále více klade důraz na komunikativní přístup a využívání videa představuje pro učitele cizích jazyků velký přínos při zprostředkování výuky. Cílem této bakalářské práce je diskutovat o významu využití videa v hodinách technických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a pokusit se definovat charakteristické vlastnosti kvalitního edukačního videa. K identifikaci a zkoumání relevantních teorií a metod souvisejících s konceptem edukačního videa byla použita rešerše literatury, která odhalila, že edukační videa se stala klíčovou součástí vysokoškolského vzdělávání a poskytují důležitý nástroj pro výuku obsahu v převráceném, kombinovaném a online vyučování. Videa také zvyšují angažovanost studentů, což vede ke zlepšení jejich studijních výsledků. Používání videí stimuluje kognitivní procesy myšlení, uvažování, řešení problémů, rozhodování a tvoření. Videa přenesou studenta nad rámec aktivit souvisejících s vybavováním si probrané látky a vytvářením souvislostí. Praktická část představuje proces tvorby vzdělávacích videomateriálů a zaměřuje se na tvorbu sérií edukačních videí pro vybrané elektrotechnické a informatické předměty vyučované v angličtině.
Nowadays, information technology is actively incorporated into education worldwide, especially after the global pandemic. Advances and innovations in educational technology, such as access to the Internet, multimedia technology, and handheld devices, have led to significant changes in the way people interact and learn. A growing tendency toward the use of technology and its integration into the school curriculum has gained crucial importance. In particular, the use of a video as an audio-visual material in foreign language lessons has grown rapidly because of the increasing emphasis on the communicative approach, and the use of a video is a great stimulus and facilitator for foreign language teachers. The aim of this bachelor’s thesis is to discuss the importance of using a video in engineering lessons taught in a foreign language and try to define the distinctive features of a high-quality educational video. A literature review is used to identify and examine relevant theories and methods related to the concept of an educational video. The review reveals that educational videos have emerged as a critical part of higher education, and they provide an important tool for delivering content in many flipped, blended, and online classrooms. Videos increase student engagement, which in turn helps improve their learning outcomes. The use of videos stimulates the cognitive processes of thinking, reasoning, problem-solving, decision-making, and creating. Videos take the student beyond recall-and-relate activities. The practical part reveals the process of creating educational video material and focuses on designing a series of educational videos for selected electrical engineering and information technology subjects taught in English.
Description
Citation
STARYKOVSKA, V. Návrh edukačních videí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
PhDr. Bc. Dagmar Šťastná (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka přednesla zbytečně rozsáhlou obhajobu své bakalářské práce a uspokojivě zodpověděla kladenou otázku: The created videos use images and animations, including short video clips with a podcast, presumably by native speakers, and these were not created by the author of the video. Does the obligation to mention the original source (at least at the end of the video) apply to these "borrowed" parts of the video?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO