Efektivni opticke funkce ve vlaknovych fotonickych sitich

Abstract
Dizertační práce se zaměřuje na efektivní optické funkce ve vláknových fotonických sítích, testbedech a multiband polygonu. Mezi tyto funkce lze zařadit optické zesilování, přepínání, směrování a filtraci optického spektra. Teoretická část práce se zabývá optickým zesilováním, kde jsou popsány jednotlivé druhy optických zesilovačů. Ty pro svoji funkci využívají různých principů, jako například využití jevu Ramanovského rozptylu, vláken dopovaných vzácnými zeminami – především Erbiem, a v poslední řadě polovodičových struktur. Praktická část práce je zaměřena na využití a ověření efektivních optických funkcí a jejich služeb tedy klasického přenosu telekomunikačních dat a přenosu ultra-stabilních veličin (přenos přesného času a ultra-stabilní frekvence) ve vláknové fotonické síti, testbedu a multiband polygonu.
This dissertation focuses on efficient optical functions in fiber photonic networks, testbeds and multiband polygon. These functions include optical amplification, switching, routing and filtering of the optical spectrum. The theoretical part of the thesis deals with optical amplification, where different types of optical amplifiers are described. These employ various principles for their function, such as the use of Raman scattering, rare earth doped fibers – primarily Erbium, and lastly semiconductor structures. The practical part of the work is focused on the use and verification of efficient optical functions and their services, i.e. transmission of classical telecommunication data and transmission of ultra-stable quantities (transmission of accurate time and ultra-stable frequency) in fiber photonic network, testbeds and multiband polygon.
Description
Citation
HAVLIŠ, O. Efektivni opticke funkce ve vlaknovych fotonickych sitich [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Urban, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. - oponent (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. - oponent (člen)
Date of acceptance
2024-05-06
Defence
Doktorand stručně a jasně popsal své výsledky vědecké práce a použité metody. Zodpověděl správně na všechny otázky členů komise. Jeho publikační činnost je na velmi dobré úrovni. Byly získány i dva patenty. Oponenti konstatují, že úroveň práce je nadprůměrná.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO