Hydrogely hydrofobizovaného hyaluronanu a micel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu hydrogelů hydrofobizovaného derivátu kyseliny hyaluronové palmitoyl hyaluronanu v přítomnosti micel biotenzidu decyl glukosidu, tenzidu triton X-100 a jejich následnou charakterizaci pomocí vybraných testů reologie a infračervené spektrometrie. Byl pozorován vliv metody přípravy, druhu a koncentrace tenzidu a celkově přítomnosti micel na vlastnosti výsledného hydrogelu. Mimo jiné byla provedena zkouška na botnání, která přinesla pozitivní výsledky pro budoucí výzkum.
This Master‘s thesis is focused on the preparation of hydrogels based on a hydrophobic derivative of hyaluronic acid palmitoyl hyaluronan in presence of biosurfactant decyl glucoside’s micelles and micelles of surfactant triton X-100. For followed characterization were chosen rheological tests and infrared spectrometry. There was observed influence of preparation method, type and concentration of surfactant and presence of micelles on final features of the hydrogel. Moreover, an experimental test of swelling was performed with interesting results for future research.
Description
Citation
DAŇKOVÁ, K. Hydrogely hydrofobizovaného hyaluronanu a micel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2021-09-03
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Dzik: Co myslíte pojmem „tekutý gel“? Diviš: Co znamená termín rozsuspendovat? Márová: Jaké je standardní užití a doporučené dávkování hydrofobizovaného hyaluronanu? V jaké podobě je dodáván? Podle čeho jste volila použité tenzidy? Jaká je biokompatibilita použitých tenzidů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO