Rekreační centrum Milevsko

Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh Rekreačního centra Milevsko. Práce obsahuje architektonický a konstrukční návrh. Budova je nepodsklepena a má dvě podlaží. V prvním podlaží se nachází restaurace s kuchyní a jídelnou. Dvě technické místnosti, sociální zařízení, sklady a kancelář. Ve druhém podlaží je společenská místnost a 7 pokojů k ubytování s vlastním sociálním zařízením. Stěny jsou z keramických tvárnic, konstrukce stropů je železobetonová. Obvodový plášť budovy je zateplen ETICS. Střechu tvoří extenzivní zelená střecha a betonová dlažba na terase. Práce obsahuje návrhy větrání, vytápění, chlazení, hospodaření s dešťovou vodou, umělého osvětlení a fotovoltaické elektrárny pro objekt. V poslední část diplomové práce bude analýza případové studie a zjištěna nejlepší kombinace zvolených parametrů budovy. Kombinace skladeb konstrukcí a zdrojů tepla mají velký význam v průkazu energetické náročnosti budovy na primární energii z neobnovitelných zdrojů. Rozborem těchto parametrů bude vyhodnocen jejich vliv na budovu.
The aim of this diploma thesis is the design of the recreation centre in Milevsko. The thesis includes the architectural and structural design. A building has two floors. On the first floor there is a restaurant with a kitchen and a dining room. Two utility rooms, sanitary facilities, storages, and an office. On the second floor there is a club, rooms with facilities and a terrace. There are also 7 rooms for accommodation with en-suite bathrooms on this floor. The walls are made of ceramic blocks, the floor structure is made of reinforced cast-in-place concrete. The building envelope is insulated with the ETICS. The roof consists of an extensive green roof and concrete paving on the terrace. The thesis includes the designs of ventilation, heating, cooling, rainwater management, artificial lighting, and photovoltaic power plants for the building. In the last part of the diploma project the best combination of choosen parameters of a building will be find out by an analisation of a case study. A combinations of construction compositions and heat sources for heating distribution of the building have great importance in a certificate of energy performance of the building. By analysation of these parameters there will be an evaluation of their impacton the on the primary energy from non-renewable sources in the PENB certificate.
Description
Citation
ČERNÝ, D. Rekreační centrum Milevsko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Brzoň, Ph.D. (člen) Ing. Petra Berková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. (člen) prof. Boris Bielek, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - lokalita objektu, - dispoziční šeření jednotlivých podlaží, - řezy objektu, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, - případová studie, - globální schéma budovy - odborná praxe. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: Situační výkresy: -V situaci C1 chybí zakreslení pojistného přepadu akumulační nádrže vč. specifikace, kam bude přepad vyústěn Je zakreslen v situaci C.3. -Jak jsou vyřešené likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch? Likvidace je přepadem do přilehlé řeky z důvodu nepropustných půd. 1.NP: -chybí popis schodiště (to stejné i ve výkrese 2.NP) Student zapomněl zakreslit. -z jakého důvodu je v místnosti 123 zdvojená příčka mezi záchodovou mísou a sprchovým koutem? Špatné umístění rozvodů vody. Řez AA: -v popisu skladby STR1 máte uvedeno, že tepelná izolace bude ve vrstvách 20-425 + 120 ve výkrese jsou kóty 440+200 mm, co je správně? Chyba ve výkresu řezu. -Z jakého důvodu máte kari síť v betonové mazanině ve skladbě podlah ve 2.NP Zajištění betonové mazaniny pod karisítí a důvod navrhnutí karisítě. Řez BB: -Není rozpoznat, k čemu jsou vztaženy některé kóty (atika vpravo na výkrese, kóty 460/550) -Posuzoval jste z akustického hlediska strop mezi technickou místností se VZT jednotkou a pokojem pro hosty? Textová část: -Vyhlášky týkající se odpadů jsou neplatné. Jsou nahrazeny novou vyhláškou 541/2020 -V části „Odpady ze stavby“ máte uvedeno: Ve stanoveném záplavovém území nebude….. . V jiných částech uvádíte, že se stavba nenachází v záplavovém území. Je stavba nebo není v záplavovém území a pokud ano, jsou nutná nějaká opatření? Student zodpověděl dané otázky a reagoval na dané dotazy. Volitelná část: -Z vašich provedených kombinací opatření byste stavebníkovy doporučil co? A jak toto vaše rozhodnutí můžou ovlivnit dotace? Student by doporučil navrhnutou variantu, dále by předložil PENB. Porovnání tepelných čerpadel vrtu a vzduch-voda. PENB - proč se nechladí restaurace, a provozy, ale jen ubytovací provozy. Zajištění větrání, když nebude obsazenost celého ubytování. Průtok vzduchu do jedné místnosti. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO