Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce slouží k porovnání oceňovacích procesů, které se používají v ČR a USA. Přináší informace o znalecké činnosti v ČR a USA a současných předpisech. Popisuje jednotlivé oceňovací procesy a také definice důležitých veličin podle dostupné literatury. Dále se práce hlouběji zaměřuje na tržní způsob ocenění. Ukazuje rozdíly v jednotlivých procesech a přístupech aplikovaných na zvolený příklad a ty následně využívá pro stanovení doporučených změn. V závěru ukazuje také rozdílné struktury oceňovacích elaborátů.
The thesis serves as a comparison of valuation processes, which are being used in the CZ and the US. It brings information about appraisal practice in the CZ and the US. It describes individual valuation approaches and definitions of important variables according to the available literature. Moreover, the thesis focuses deeper on market approach valuation. It shows differences in individual processes and approaches on the application of processes on selected example and then uses obtained differences to determine recommended changes. In shows different structures of appraisal reports in the conclusion too.
Description
Citation
KUČERA, V. Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2019-11-15
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázku: Jakým způsobem se stanovuje diskontní míra v USA? Diplomant na otázku neodpověděl zcela přesně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci neobhájil. Obhajoba: F Diplomová práce vykazuje řadu nedostatků - viz posudek oponenta a vedoucí práce. Diplomovou práci je třeba přepracovat v duchu posudků, tak aby byl naplněn cíl práce a práce splňovala obecné požadavky na diplomovou práci. Obhajoba diplomové práce hodnocena F.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO