Numerická analýza spriahnutia nosníkov na báze kompozitov s betónom

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Súčasťou prípravy experimentálneho overovania spriahovacích prvkov je aj numerická analýza skúmaného problému. Hlavným predmetom tohto výskumu je MKP analýza vybraného experimentu, t. j. pretláčacích skúšok. Na MKP analýzu bol vybraný  softvér Abaqus/CAE. Táto práca sa bude venovať modelovaniu pretláčacej skúšky vo vybranom softvéri.
The part of the preparation of experimental verification of shear connectors is also a numerical analysis of the examined problem. The main subject of this research is the FEM analysis of a chosen experiment, the push out test. For FEM analysis, we have opted for Abaqus/CAE software. This piece of work will focus on the modelling of the push out test via software stated above.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 267-273. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO