Měření parametrů kalibračních indukčností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou měření vlastností cívek a jejich závislost indukčnosti na frekvenci při působení vnějšího magnetického pole. Obsahem práce je teoretický rozbor vlastností, parametrů a chování cívek. Dále jsou v teoretické části popsány metody měření a přístroje pro měření cívek a jejich parametrů. Třetí kapitola se věnuje programu Caliber od firmy Meatest, s.r.o., pomocí kterého lze automatizovat jak kalibraci, tak měření. V praktické části je popsán výběr metody měření cívek, výběr testovaných komerčních cívek a vytvoření procedury v programu Caliber. Ve zbylé části práce je popsán postup měření, zpracování naměřených hodnot a zhodnocení naměřených výsledků.
This thesis deals with the problem of measuring the properties of coils and their inductance dependence on frequency under the influence of an external magnetic field. The theoretical analysis of the properties, parameters and behaviour of the coils is included. Furthermore, the theoretical part describes the measurement methods and instruments for measuring coils and their parameters. The third chapter is devoted to the Caliber program from Meatest, s.r.o., which can be used to automate both calibration and measurement. The practical part describes the selection of the coil measurement method, the selection of the tested commercial coils and the creation of the procedure in the Caliber program. The rest of the thesis describes the measurement procedure, processing of the measured values and evaluation of the measured results.
Description
Citation
MARTIŠEK, J. Měření parametrů kalibračních indukčností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student na začátku popsal proces výběru použitých cívek a měřicího přístroje, způsob zpracování naměřených hodnot a dosažené výsledky měření spolu s hodnocením výsledků práce. Na otázky komise student odpovídal samostatně. Student úspěšně obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO