PO TĚŽBĚ. Atlas problémů ostravsko-karvinské uhelné pánve a alternativní možnosti jejího osídlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá výzkumem krajiny spojené s těžbou černého uhlí na území Karvinska. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve, která utrpěla antropogenní devastaci způsobenou těžbou suroviny, se potýká s problémy souvisejícími s nestabilitou terénu. Zásadní pro výzkum a projekt jsou získaná data, která určují tematickou polohu, investigativní a analytický rámec projektu. Pomocí klíčových dat se formulují stěžejní otázky a rizika. Výzkum přesahuje do geologických a krajinných témat, což je určující pro přehodnocení architektonické praxe v takto nestabilních podmínkách. Prvním z cílů práce je získat data pro vlastní vizualizaci stabilizovaných a nestabilních oblastí krajiny po těžbě na základě rozhovorů s odborníky a mapových podkladů. Dále budou tyto informace analyzovány a interpretovány tak, aby bylo možno vymezit zájmové území a navrhnout v něm jaká by mohla být budoucnost nestabilního území. A konečně třetím z cílů je navrhnout novou, utopickou vrstvu stávající krajiny.
The thesis deals with the research of landscape issues related to coal mining in the Karviná region. The landscape of the Ostrava-Karviná coal basin, which has suffered anthropogenic devastation caused by the extraction of the raw material, faces problems related to the instability of the terrain. Crucial for the research and the project are the data obtained, which determine the thematic location and the investigative and an analytical framework of the project. Using the key data, key questions and risks are formulated. The research extends into geological and landscape themes, determining a re-evaluation of architectural practice in such unstable conditions. The first aim of the thesis is to obtain data for the visualization of stabilized and unstable areas of the landscape after mining based on interviews with experts and map data. Furthermore, this information will be analyzed and interpreted in order to define the area of interest and suggest what the future of the unstable area might be. Finally, the third objective is to propose a new, utopian layer to the existing landscape.
Description
Citation
VICANOVÁ, N. PO TĚŽBĚ. Atlas problémů ostravsko-karvinské uhelné pánve a alternativní možnosti jejího osídlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Zelezný (člen) MgA. Ing. arch. Markéta Mráčková (člen) Ing. arch. Lea Mačudová (člen) Ing. arch. Václav Štojdl (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentuje projekt a byly přečteny posudky. Studentka reaguje na oponenturu. Jak by vypadala jáma v “mikro” měřítku? Bylo by možné vést jámu tak kolmo k terénu, jak ji máte v návrhu? Je v modelu zobrazena násypová stezka? Jak velké je vaše řešené území? Jak by hypoteticky vypadal váš návrh v případě hnědouhelné pánve? Jaká by byla podoba stezky/náspu? Studentka odpověděla dobře na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO