Levitační elektromagnet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá magnetickou levitací. Je rozdělena do dvou hlavních kapitol. Zezačátku první kapitoly rozebírá druhy magnetické levitace a popisuje jejich využití v praxi. Dále je zaměřená na rychlovlaky MAGLEV, které magnetickou levitaci využívají. Druhá kapitola je o praktické výrobě zařízení pro demonstraci magnetické levitaci. Na začátku rozebírá možné provedení magnetické levitace a to zhodnotí. Dále si vybrané provedení nasimuluje a vytvoří ze simulací graf, popisující potřebnou sílu pro uzvednutí předem zvoleného předmětu. Dále rozebírá možné snímače vzdálenosti, které pro tuto konstrukci mohou být užitečné. Nakonec popíše praktickou výrobu konstrukce zařízení, tedy výrobu cívky elektromagnetu a držáku elektromagnetu. Nakonec zhodnotí naměřené hodnoty při spuštění zařízení.
This paper deals with magnetic levitation. It is divided into two main chapters. At the beginning of the first chapter, it discusses the types of magnetic levitation and describes their use in practice. It then focuses on the MAGLEV high-speed trains that use magnetic levitation. The second chapter is about the practical fabrication of equipment to demonstrate magnetic levitation. In the beginning, it discusses possible designs of magnetic levitation and evaluates this. Next, it simulates the chosen design and produces a graph from the simulations describing the force required to pick up a preselected object. It also discusses possible distance sensors that may be useful for this design. Finally, it describes the practical fabrication of the device design, i.e., the fabrication of the solenoid coil and the solenoid holder. Finally, it evaluates the measured values when the device is started.
Description
Citation
KONDYS, D. Levitační elektromagnet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student prezentoval práci na téma levitační elektromagnet. Student nejdříve shrnul cíle práce. Dále uvedl možné konfigurace levitačních zařízení a podrobněji je rozvedl. Prezentoval elektromagnetickou konfiguraci přitahování a uvedl obrázek provedené simulace včetně grafu závislosti síly na vzdálneosti magnetu od cívky. Posléze uvedl graf převodní charakteristiky elektromagnetu. Popsal použitelné snímače vzdálenosti a jejich výhody a nevýhody. Dále uvedl fotografie vyrobené konstrukce včetně komentáře výrobního postupu cívky a jejího držáku. Oponent neměl žádné otázky jelikož práci nenavrhoval k obhajobě. Komise dospěla k závěru, že student nesplnil body zadání v dostatečné míře. Obsahová a formální úroveň nedosahuje vyžadovaných požadavků na bakalářskou práci. Nebyl schopen vysvětlit některé postupy uvedené v práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO