Křižovatka silnic I/14 x III/3037 x III/3038 x III/3039 - Červený Kostelec

Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování technické studie, která se zaměřuje na úpravu pěti větvové křižovatky silnic I/14, III/3037, III/3038 a III/3039. Křižovatka se nachází v intravilánu města Červený Kostelec, v jeho hlavním centru dění. Hlavními důvody zadání technické studie je potřeba vyřešit komplikovanou a rozlehlou křižovatku v centru města, navrhnout řešení na zaslepení alespoň jedné vstupující komunikace, čím se má zmenšit její plocha, a zároveň aby se tak vytvořil zvětšený prostor pro náměstí. V rámci technické studie byli navržené tři kapacitně posouzené varianty řešení samotné křižovatky, a zároveň v souvislosti se zaslepením komunikace byli navržené další dvě varianty řešení vodorovného dopravního značení přilehlé křižovatky na Tyršovom náměstí. Zmiňované varianty jsou závěrečným výstupem technické studie.
The subject of the master´s thesis is the elaboration of a technical study that focuses on the modification of a five-branched road intersection involving roads I/14, III/3037, III/3038 and III/3039. The intersection is situated within the urban area of Červený Kostelec, specifically in its main activity centre. The primary motivation for commissioning the technical study is the need to address a complex and expansive intersection in the city centre, propose a solution to close at least one incoming roadway, thereby reducing its footprint, and simultaneously create an enlarged space for a square. Within the technical study, three capacity-assessed variants for resolving the intersection were proposed. Additionally, for the adjacent intersection on Tyršovo Square, in connection with the closure of one branch on the primary intersection, two variants with different road markings configurations were suggested. The forementioned variants stand as the final output of the technical study.
Description
Citation
ŽŮREK, J. Křižovatka silnic I/14 x III/3037 x III/3038 x III/3039 - Červený Kostelec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Katarina Bačová, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Radimský, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr.techn. Ing. Michal Varaus (člen) Ing. Pavel Šperka (člen) Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bijok (člen) Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-01-30
Defence
Student představil práci s názvem "Křižovatka silnic I/14 x III/3037 x III/3038 x III/3039 - Červený Kostelec". Prvně popsal cíle práce, které dále podrobněji rozvedl. Popsal řešenou křižovatku a vypracoval dopravní průzkum a intenzity, které vyhodnotil. Dále popsal návrh zjednosměrnění komunikací a řešení dopravy po uzavření komunikace 5. května. Poté představil tři jím vybrané varianty řešení křižovatky na Tyršově náměstí. Student odpověděl na všechny otázky oponenta bez problémů. Na otázky komise ohledně intenzit dopravy odpověděl bezchybně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO