Potlačování zpětného rázu výstřelů ve vojenské technice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá potlačováním zpětného rázu výstřelů ve vojenské technice. Pro tento účel je v současnosti používáno několik metod, které však omezují možné schopnosti zbraní s ohledem na jejich přesnost a kadenci střelby. Cílem práce je proto zpracovat přehled metod, které jsou dnes používány a vybrat možné oblasti, ve kterých by mohly být nahrazeny nebo doplněny aplikací magnetoreologické technologie. V první fázi byla zpracována rešerše, zabývající se popisem dosud používaných technických řešení k potlačování zpětného rázu. Součástí rešerše bylo také zjištění přibližných hodnot brzdné síly a energie zpětného rázu pro obvykle používaný typ střelné zbraně. V diskusní části práce byla poté rešerše vyhodnocena se zaměřením na oblasti možné aplikace magnetoreologických tlumicích prvků. Hlavními oblastmi vhodnými pro využití této technologie jsou velkorážná děla a automatické kanóny, u nichž by její využití mohlo zlepšit přesnost a ovladatelnou kadenci střelby při omezení přenášené zátěže na lafety těchto zbraní. Na základě této práce by mohl být proveden další výzkum, zaměřený na komplexní analýzu a modelování využití magnetoreologických tlumičů v některé ze zmíněných oblastí možného využití.
The bachelor´s thesis focuses on dampening the recoil force generated by gunshots in military technology. For this purpose, several methods are currently used, which however limit the possible capabilities of firearms with respect to their accuracy and fire rate effective while being inadaptable to variations in the firing cycle. The goal of this thesis is therefore the compilation of currently used methods and subsequent selection of areas where these methods could be substituted or amended by applying magnetorheological technology. In the first phase a research study was carried out describing the technical solutions currently in use for recoil dampening. Approximate values of recoil brake forces and energies for a commonly used weapon system was also included. In the discussion part of the thesis, the research was then evaluated with respect to the possible application of magnetorheological dampening elements. The main areas suitable for the use of this technology are large-caliber cannons and automatic cannons, in which their use could improve their accuracy and increase the controllable rate of fire while limiting the load on the carriages of these weapons. Based on this thesis, further research may be carried out, focusing on a comprehensive analysis and modelling of magnetorheological buffer use in of the mentioned areas.
Description
Citation
NOVÁK, O. Potlačování zpětného rázu výstřelů ve vojenské technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl otázky oponenta: V kapitole 3.2.3 na straně 18 uvádíte, že snížením délky zákluzu při vysokých úhlech elevace je možné zvýšit stabilitu a spolehlivost zbraně. Mohl byste vysvětlit, jak snížením délky zákluzu (čímž by intuitivně mělo dojít k většímu rázu) lze tohoto dosáhnout? - zodpovězeno doc.Koutný - Jaké jsou možnosti z hlediska maximální tlumící síly? Je to využitelné? Co je limitující? - zodpovězeno dr.Košťál - V čem spočívá výhoda magnetoreologického tlumení? (oproti dobře nastavenému hydraulickému) -částečně zodpovězeno dr.Strecker - Jaká by měla ideální charakteristika tlumiče?Na čem bude tlumící síla závislá nejvíce? - částečně zodpovězeno doc.Koutný - Jaké jsou hlavní veličiny tlumiče? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO