Dostavět město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt Dotyk generací pracuje s návrhem domu v centru města Loun na pomezí dvou typologií, jako možnou cestou kudy se může ubírat bydlení budoucnosti. Propojení rodinného bydlení s bydlením pro seniory. Městský individualismus a anonymita dnešní doby narušila původní rodinné vazby a hodnoty. To podpořené ekonomickým modelem úspěšnosti a vidinou zisku kompletně ovlivnilo naše chování i životní styl. Od teď se to vše však změní. Příchod nové důchodová generace. Generace, která vyrůstala za socialismu a váží si svobody více něž jiní. Generace, která už nebude chtít dožívat sama v ústraní, ale která převezme iniciativu za svůj život se záměrem dožít důstojně a plnohodnostně. Generace, díky které vznikne nespočet nových typologiií a díky které se kompetně změní obraz dožití seniorů ve městech.
The Touch of Generations project works with the design of a house in the center of Louny on the border of two typology as a possible way forward for the housing of the future. Linking family housing with housing for the elderly. Today's urban individualism and anonymity have disrupted original family ties and values. That supported economic model of success and the vision of profit completely affected our behavior and lifestyle. From now on but that will change. The arrival of a new retirement generation. A generation that grew up under socialism and respects freedom more than others. A generation that will no longer want to live alone, but who will take the initiative for your life with the intention of living with dignity and fullness. A generation that will create countless new ones typology and thanks to which the image of senior life in cities will competently change.
Description
Citation
HEJDOVÁ, D. Dostavět město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. René Dlesk, Ph.D. (předseda) MgA. David Kolařík, Ph. D. (člen) Ing. arch. Martin Duba (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
- v úvodu proběhla společná prezentace všech studentů (analyt. část) - proběhla prezentace studenta - byl přečten posudek oponenta a vedoucího práce, včetně otázek a námětů k obhajobě - student reagoval slovně, včetně doplnění prezentace - následně proběhla diskuze, porota komentovala, doptávala se na následující: - hodnocení přístupu, zálivy - veřejné/polosoukromé (p. Kovařík), propojení veřejného prostoru - reakce studenta, diskuze, chybějící vizualizace - spojení domů, komunikace (p. Dlesk) - diskuze se studentem - podlažnost jednotlivých objektů (částí BD) (p. Dlesk) - diskuze se studentem - zdůraznění nároží (p. Dlesk) - dětské hřiště a jeho umístění (p. Dlesk), diskuze (p. Kovařík) - měřítko monobloku (p. Duba), parter, komunikace s ul., diskuze, otevření městu, umístění parkovacích míst vs. stromů ve veřejném prostoru, pavlač a fasády, členění objektů - velkorysost chodeb, ekonomika výstavby, vzhled modelu vs. vizualizace (p. Dlesk), zavěšené pohledy - proběhla krátká porada poroty - student prospěl, byl mu sdělen výsledek - v závěru hodnocení: B85
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO