Konverze spalovací turbíny spalující zemní plyn na spalovací turbínu spalující vodík

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou spjatou se spalováním vodíku v plynových turbínách. V úvodní části je v krátkosti představena technologie plynové turbíny a její alternativní paliva, která se jeví jako vhodná náhrada zemního plynu. Následná část práce se zabývá výhradně vodíkem, jeho spalováním v plynových turbínách a popisem současného stavu produkce turbín schopných spalovat vodík. Teoretický popis byl doplněn výpočtem plynové turbíny spalující různé objemy vodíku v palivu. Výsledkem práce je souhrnný popis dané problematiky a posouzení vlivu vodíku na parametry plynové turbíny.
The diploma thesis deals with issues related to the combustion of hydrogen in gas turbines. In the introductory part, the technology of the gas turbine and its alternative fuels, which appear to be a suitable substitute for natural gas, are presented. The subsequent part of the thesis deals exclusively with hydrogen, its combustion in gas turbines and a description of the current state of production of turbines capable of burning hydrogen. The theoretical description was supplemented by the calculation of a gas turbine burning different volumes of hydrogen in the fuel. The result of the work is a summary description of the issue and an assessment of the influence of hydrogen on the parameters of the gas turbine.
Description
Citation
LNĚNIČKOVÁ, V. Konverze spalovací turbíny spalující zemní plyn na spalovací turbínu spalující vodík [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Nešpor (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jakou jste uvažovala cenu emisní povolenky? Zodpovězeno. Jakým způsobem se v současnosti vyrábí většina vodíku? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO