Inovativní přístupy v oblasti výcviku a hodnocení řidičského chování jednotek HZS s využitím řidičského simulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Tento článek vychází z dat získaných při naplňování TAČR projektu, jehož cílem bylo ověření vhodnosti pokročilého simulátoru nákladního vozidla pro výcvik strojníků Hasičského záchranného sboru a následné vypracování manuálu práce se simulační technikou v rámci výcviku řízení vozidel HZS. V rámci pilotní studie výcviku strojníků HZS na řidičském simulátoru, která probíhala v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. bylo měřeno množství proměnných. Mezi nejdůležitější proměnné patřila: Vhodnost k samotnému výcviku na simulátorech – náchylnost k simulátorové nevolnosti spojená s užíváním simulátorů obecně, proměnné získané ze softwaru simulátoru popisující charakteristiky jízdy řidičem a fyziologické proměnné. Scénáře pro pilotní studii řidičů byly vytvářeny na základě materiálů dodaných ze strany HZS, zejména statistik nehodovosti tak, aby odrážely nejčastější příčiny nehod strojníků HZS. Zároveň se scénáře odehrávaly v různých prostředích a v různých povětrnostních podmínkách, v nichž se měnily jízdní vlastnosti vozidla. Cílem článku je představení praktického využití výstupů pro výcvik pomocí simulačních technologií na základě provedené pilotní studie, získaných dat a zpětné vazby samotných strojníků. V závěru jsou diskutovány možnosti využití simulátorů pro analýzu dopravních nehod strojníků HZS.
This article is based on data collected during TA ČR project Aim of project was evaluating suitability of advanced truck simulator for training of firemen driver´s and subsequent making of manual for working with simulation technology during training of firemen drivers. During pilot driving sessions of firemen in Transport Research Centre there were measured a number of variables including: suitability for training on simulators – susceptibility of person to simulator sickness connected to using simulators, variables measured using simulator software describing characteristics of drive and physiological measures. Pilot driving session scenarios were created on basis from materials provided by Fire Rescue services including statistics of traffic accidents involving firemen and common causes. Scenarios were situated in different environments and in different weather conditions during which characteristics of vehicle were appropriately changed. Scenarios also included difficult driving situations. Aim of article was to introduce practical applications of results for training using simulation technologies on basis of pilot driving sessions, collected data and firemen feedback. In the final part of article there is discussed use of simulators for analysis of traffic accidents of Czech firefighters.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 3-4, s. 3-14. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO