Zkoušky hořáků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářské práce se zabývá problematikou zkoušení hořáků používaných v průmyslových aplikacích. Celkově je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základním rozdělení hořáků a to podle způsobu tvorby směsi paliva s okysličovadlem, podle typu použitého paliva a podle způsobu přívodu okysličovadla. Dále se práce již zaměřuje na vlastní zkoušky hořáků. Jsou zde popsány typy prováděných zkoušek hořáků a zkušební prostředí, v nichž lze zkoušky provádět. Z pohledu provedení zkoušky, je potřeba učinit několik důležitých rozhodnutí, mezi něž zejména patří volba zkušebního paliva, zkušební spalovací komory a volba vhodného okysličovadla, které mají vliv na výsledek zkoušky. K přípravám zkoušky patří i vypracování zkušebního plánu, do něhož je nutné zahrnout potřeby konkrétních zkoušek. Zkoušky je potřeba také provádět s ohledem na příslušně technické normy. Po vykonání každé zkoušky je zapotřebí provést vyhodnocení naměřených dat a vypracování zkušebního protokolu, který shrnuje nejdůležitější výsledky. V souvislosti s nutností monitorovat v průběhu veličiny jako jsou emise, teploty, tlaky, průtoky atd., je v práci popsáno i přístrojové vybavení určené k jejich záznamu.
Bachelor thesis deals with testing of burners used in industrial applications. Overall is work divided into two main parts in which the first one is focused on basic classification of burners according to mixing type, fuel type and air supply system. The Second part of work is then focused on the burner tests. It describes types of tests and test environments in which the combustion tests can be carried out. In terms of tests, it is then necessary to make some important decisions, including the choices of testing fuel, combustion chamber and oxidizer, which have impact on the result. The preparation of tests also includes the developing of test procedure in which it is necessary to include the requirements of specific tests. The tests have to be carried out according to the relevant technical standards. After the realization of every test the evaluation of measured data has to be done and the test report summarizing the results of the test has to be issued. Since during the tests a number of process variables is measured like emissions, temperatures, pressures, flow rates, etc., the necessary instrumentation is described as well.
Description
Citation
RYCHTER, A. Zkoušky hořáků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Tabasová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO