Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. ve sledovaném období 2015-2019 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je uveden hlavní cíl a metodika práce, dle které bude cíle dosaženo. Druhá část slouží k objasnění teoretických východisek práce, která jsou dále využita v praktické části. Třetí část obsahuje základní informace o společnosti a provedenou analýzu společnosti. V poslední části práce jsou představeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti v následujících letech.
The bachelor’s thesis is focused on the evalution of the financial situation of selected company The Candy Plus in the monitored period 2015-2019 using selected methods of financial analysis. The thesis is divided into four parts. The first part contains the main objective and the metodology according to which the objective will be achieved. The second part serves to explain the theoretical basis of the thesis, which are further used in the practical part. The third part contains bacis information about the company and the analysis of the company. The last part of the thesis presents proposals to improve the financial situation of the company in upcoming years.
Description
Citation
ŠEFČÍKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky vedoucího: 1. Zdůvodněte, proč jste při zpracování práce nepoužila povinné účetní výkazy. - odpovězeno 2. V roce 2018 bylo provedeno zúčtování Pohledávek - ovládaná nebo ovládající osoba. Uveďte, které ukazatele touto skutečností byly ovlivněny. - odpovězeno 3. U modelového příkladu faktoringu uvedeného na str.82 propočítejte dopady do zisku (nákladová stránka) a peněžní ztrátu, ke které faktoringem dojde. - odpovězeno Otázky oponenta: 1. Chrání se společnost před devizovým rizikem? Jakých nástrojů lze k tomu použít? - odpovězeno 2. Snížení likvidity a zkrácení doby obratu pohledávek. Má smysl přijímat kroky, které na první pohled mohou působit jako protiklad? - odpovězeno doc.Ing. Vojtěch Bartoš, ph.D.: Jaká je vytíženost skladových prostor, jestliže navrhujete rozšíření? - částečně odpovězeno Jak jste počítala tržní hodnotu vlastního kapitálu? - částečně odpovězeno V roce 2019 se společnost dostala do druhotné platební neschopnosti. Proč tedy navrhujete snížení likvidity? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO