Vliv přídavku tuzemských vín při výrobě vinných klobás

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv přídavku několika druhů tuzemských vín při výrobě vinných klobás. Vybrané vinné odrůdy byly charakterizovány pomocí základních i moderních analytických metod (kapalinová chromatografie s detektorem s diodovým polem) a získané výsledky byly porovnány s výsledky senzorické analýzy. Senzorická analýza byla rozdělena na dvě části, v první bylo hodnoceno šest netradičních vinných odrůd použitých při výrobě vinných klobás a v druhé části byly hodnoceny vzorky s přídavkem tradičně používané vinné odrůdy Veltlínské zelené ovšem v třech různých objemech. Pomocí programu Statistica byla data získaná ze senzorické analýzy zpracována a vyhodnocena vzájemná korelace. Pomocí metody plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem byl stanoven obsah mastných kyselin ve standardním vzorku vinné klobásy. Na základě všech stanovovaných výsledků byla zvolena nejlepší vinná odrůda k výrobě vinných klobás, jednalo se o modrou moštovou odrůdu André.
The aim of this diploma thesis was to determine the effect of the addition of several types of local wines in the production of wine sausages. Selected wine varieties were characterized using basic and modern analytical methods (liquid chromatography with a diode array detector) and the obtained results were compared with the results of sensory analysis.The sensory analysis was divided into two parts, the first evaluated six non-traditional wine varieties used in the production of wine sausages and the second part evaluated samples with the addition of the traditionally used wine variety Veltlínské zelené, but in three different volumes. Using the Statistica program, the data obtained from the sensory analysis were processed and the mutual correlation was evaluated. Using the gas chromatography method with a flame ionization detector the fatty acid content of a standard sample of wine sausage has been determined. Based on all the determined results, the best wine variety for the production of wine sausages was chosen, it was the blue grape variety André.
Description
Citation
BRLÍKOVÁ, E. Vliv přídavku tuzemských vín při výrobě vinných klobás [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-07
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Diviš: Na HPLC jste stanovovala individuální těkavé a organické kyseliny a poté i celkový obsah těchto kyselin, jak jste toto stanovení prováděla? prof. Kráčmar: Jak byl dlouhý váš vzoreček? Měřila jste u vzorků pH? Uvedla jste, že vzorky korelovaly, je ale třeba uvádět co přesně korelovalo. doc. Vítová: Jakým způsobem byla prováděna senzorická analýzy a jak se jmenuje využitá stupnice pro toto hodnocení? Co přesně udávají čísla v tabulce senzorického hodnocení? Studentka zodpověděla všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi studentka prokázala velmi dobrou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen velmi dobré odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO