Application of Plasmon Polaritons in Nanophotonics

Abstract
Práce pojednává o vlastnostech plazmonických antén v infračervené a viditelné oblasti. Práce zahrnuje výrobu, měření a numerické modelování optických vlastností antén. Infračervené plazmonické antény na absorbujícím substrátu (SRON) jsou studovány pro jejich rezonanční a absorpční vlastnosti. Byla nalezena geometrie antény, která poskytuje maximální účinnost absorpce ve SRON vrstvě. Dále je studována možnost zesílení daného vibračního módu substrátu (obsahujícího 3-4 materiálové rezonance) pomocí plazmonické rezonance antény. Nakonec jsou prezentována měření katodoluminiscenčních spekter antén ve viditelném spektru.
The work deals with plasmonic antennas for infrared and visible wavelengths. This work involves fabrication, measurements and numerical modelling of optical properties of these structures. First, infrared plasmonic antennas deposited on the SRON layer with a signi cant absorption are studied both for their resonant and absorption properties. The antenna geometry providing maximal enhancement of the absorption eciency in the SRON layer is found. Subsequently, the ability of a plasmonic antenna resonance to enhance a given vibrational mode of its substrate (called SEIRS) possessing 3-4 material resonances is studied and conrmed on antennas on SRON. In the end, the measured cathodoluminescence spectra of visible antennas are presented to show dierent types of antenna excitation.
Description
Citation
BŘÍNEK, L. Application of Plasmon Polaritons in Nanophotonics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Fyzikální a materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) Jakub Dostálek, PhD. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-12-04
Defence
Výborná prezentace výsledků DDP, které přispívají ke zvýšení účinnosti plazmonických nanoantén na absorbujícím substrátu. Tyto výsledky jsou časopisecky publikovány.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO