Stavebně technologický projekt rezidenčního parku v Olomouci

Abstract
Předmětem práce je stavebně technologický projekt rezidenčního parku v Olomouci. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, na ni navazuje studie hlavních technologických etap stavebního objektu. Dále je součástí práce řešení pro širší vztahy dopravních tras a koordinační situce stavby. Navrhl jsem zařízení staveniště pro hrubou stavbu I. etapy výstavby včetně hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový a finanční plán objektový pro všechny objekty, na který navazuje podrobný celkový časový plán realizace hlavního stavebního objektu. Dále byly zpracovány položkové rozpočty s výkazy výměr. Další součást práce je plán zajištění materiálových zdrojů pro konkretní druhy práce a objekty. Byl zhotoven technologický předpis s kontrolním a zkušebním plánem pro monolitické svislé a vodorovné konstrukce a plán BOZP. Bylo zpracováno také požárně bezpečnostní řešení celé stavby. Nakonec byl zpracován orientační propočet celé stavby dle technickohospodářských ukazatelů pro aktuální rok.
The subject of the work is the construction and technological project of a residential park in Olomouc. Part of the thesis is a technical report on the construction technology project, which is followed by a study of the main technological stages of the construction object. Furthermore, part of the work includes solutions for wider relations of transport routes and the coordination situation of the construction. I designed the equipment of the construction site for the rough construction of the first stage of construction, including the main construction machines and mechanisms, the time and financial plan for all objects, which is followed by a detailed overall time plan for the realization of the main construction object. Next, itemized budgets with measurement statements were processed. Another part of the work is a plan to secure material resources for specific types of work and objects. A technological regulation with an inspection and test plan for monolithic vertical and horizontal structures and a health and safety plan was prepared. A fire safety solution for the entire building was also developed. Finally, an indicative calculation of the entire building was processed according to the technical and economic indicators for the current year.
Description
Citation
HORÁK, M. Stavebně technologický projekt rezidenčního parku v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Kozlovská (předseda) Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Jan Mesiarkin (člen) Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-01-31
Defence
Student představil komisi téma své diplomové práce, která se zabývala stavebně technologickým projektem rezidetnčního parku v Olomouci. Student představil jednotlivé části DP a krátce popsal. Na začátku popisu jednotlivých částí popsal zákaldní údaje o stavbě, investora, místo stavby, účel stavby a použité materiály a technologie. Na dalším snímku student předvedl vizualizaci objektu. Dále student popsal jednotlivé stavební objekty na koordinační situaci. Na dalším snímku student popsal výkres zařízení staveniště, popsal prostory staveniště a popsal staveništní provoz. Dále student popsal hlavní mechanismy stavby a jejich návrh, dále časový harmonogram stavby a časové členění jednotlivých etap. Dále student popsal posouzení zvedacího mechanismu - popsal posouzení tří břemen. Dále student popsal plán zajištění materiálových zdrojů a orientační náklady stavby. Reakce na dotazy oponenta: Student odpovídal na dotazy položené oponentem. První dotaz byl na výběr realizační firmy pilot a na posouzení vjezdu na staveniště a určení nadrozměrné dopravy. Student odpověděl na dotazy dostatečně s drobným zaváháním. Dále byl položen dotaz na objekty zařízení staveniště a návrh obytných kontejnerů. Student odpověděl dostatečně. Dále byl položen dotaz na spotřebu vody na staveništi. Další dotaz byl na technologické pauzy před obkládáním. Student dopověděl se zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO