Přítomnost

Abstract
Magisterská práce se zabývá posunem od vizuálního k multisenzorickému vnímání. V tomto kontextu pracuje s pojmem komfort, který aplikuje jak na fyzické, tak psychické aspekty zkušenosti návštěvníků uměleckých institucí. Vytvoření pocitu komfortu není důležité jen na konci procesu – tedy vyvolání tohoto pocitu u návštěvníků –, ale také v procesu tvorby. Práce využívá prostředí wellness (spa) resortů a vychází ze vzrůstající popularity relaxačních zařízení. Využívá nejrůznější klišé, která jsou s tímto prostředím spojena. Galerie i spa resorty jsou volnočasovou aktivitou. Obě prostředí nabízí péči, i když každé jiným způsobem. Ve wellness resortech jiní pečují o naše tělo. V muzeu či galerii pečují spíše o duševní stránku, i tak ale máme pocit, že musíme vyvinout určité úsilí, aby o nás mohlo být tímto způsobem pečováno. Diplomová práce je skutečným, vytvořeným prostorem, kterého základní dispozice a vybavení jsou inspirovány saunou. Všechny předměty v prostoru, ale také jeho další „vrstvy“ působící na smysly návštěvníků slouží k tomu, aby se i v prostředí, které je v jistém smyslu nehostinné, lidé cítili komfortně. Saunové lavice vyzívají k usazení, uložené župany nabízí pocit luxusu a instantně dostupné péče, jaký známe z wellness resortů. Prostor je naplněn vůní uvolňovanou z difuzéru. Poslední složkou prostoru je „meditační“ audio, které návštěvníky provází jak reálným prostorem, ve kterém se nachází, tak i abstraktním prostorem vůně.
The master's thesis deals with the shift from visual to multisensory perception. In this context, it works with the concept of comfort, which it applies to both physical and mental aspects of the experience of visitors to art institutions. Creating a sense of comfort is important not only at the end of the process - that is, evoking that feeling in visitors - but also in the creative process. The work uses the environment of wellness (spa) resorts and is based on the growing popularity of relaxation facilities. It uses various clichés that are associated with this environment. Galleries and spa resorts are a leisure activity. Both environments offer care, although each in a different way. In the wellness resorts, others take care of our body. In a museum or gallery, they care more about the mental side, but we still feel that we have to make some effort so that we can be cared for in this way. The diploma thesis is a real, created space, the basic layout and equipment of which are inspired by the sauna. All objects in the space, but also its other "layers" acting on the senses of visitors serve to make people feel comfortable even in an environment that is in a sense inhospitable. Sauna benches invite you to sit down, stored bathrobes offer the feeling of luxury and instantly available care that we know from wellness resorts. The space is filled with the scent released from the diffuser. The last component of the space is the "meditation" audio, which accompanies visitors both in the real space in which it is located and in the abstract space of the scent.
Description
Citation
KOLÁŘOVÁ, V. Přítomnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Na úvod obhajoby se komise seznámila instalací – souborem objektů a zvukovou stopou evokujícími prostředí wellness studia. Po úvodní prezentaci studentky byla komise seznámena s posudkem vedoucí práce a oponenta. V posudku oponenta zazněl dotaz, zde měla být práce také kritikou samotného wellness průmyslu – studentka zdůrazňuje, že práce neměla být explicitně kritická, spíše by měla otevírat prostor pro diskuzi. Anna Remešová se dotázala na to, zda by práce mohla fungovat spíše sama za sebe nebo v kombinaci s jiným uměním v galerijním settingu. V této souvislosti studentka akcentuje tvárné možnosti audia, jehož prostřednictvím je možné silněji dílo napojit na danou situaci. Audio stopa se dále stala předmětem pokračující diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO