Příprava a charakterizace moderních krytů ran

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na studium bioaktivních krytů ran. V průběhu práce byly připraveny hydrogelové, lyofilizované a nanovlákenné kryty ran. Hydrogelové a lyofilizované kryty ran byly připravovány na bázi dvou polysacharidů – alginátu a chitosanu. Nanovlákenné kryty ran byly připravovány zvlákněním polyhydroxybutyrátu. Veškeré připravené kryty ran byly obohaceny o bioaktivní látky, které představovaly zástupce analgetik (ibuprofen), antibiotik (ampicilin) a enzymů (kolagenáza). Do hydrogelových a lyofilizovaných krytů ran byly inkorporovány veškeré vybrané aktivní látky, zatímco nanovlákenné kryty byly připraveny pouze s ibuprofenem a ampicilinem. Teoretická část se věnuje anatomii a funkci lidské kůže. Byl zde vysvětlen proces hojení ran a představeny moderní kryty ran dostupné na trhu. Další část byla věnována materiálům na přípravu krytů ran (alginát, chitosan, polyhydroxybutyrát) a aktivním látkám, které byly využity v průběhu experimentální části této práce. V teoretické části byly přiblíženy metody příprav vlákenných krytů ran a taktéž v této práci využité metody testování cytotoxicity. První část experimentální práce byla zaměřena na přípravu již zmíněných krytů ran. U připravených krytů ran se v další části práce sledovaly jejich morfologické změny v čase a taktéž postupné uvolňování inkorporovaných aktivních látek do modelového prostředí. Postupné uvolňování ampicilinu bylo sledováno nejen spektrofotometricky, ale rovněž i pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V krytech, ve kterých byla zabudována kolagenáza, se sledovala i konečná proteolytická aktivita tohoto enzymu. Účinek aktivních látek byl pozorován na třech vybraných mikroorganismech: Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis a Candida glabrata. Sledován byl rovněž i cytotoxický účinek na humánní buněčnou linii keratinocytů prostřednictvím MTT testu a LDH testu. Proveden byl i test pro sledování rychlosti hojení ran – scratch test.
This diploma thesis is focused on the study of bioactive wound dressings. During the thesis, hydrogel, lyophilized and nanofiber wound dressings were prepared. Hydrogel and lyophilized wound dressings were prepared on basis of two polysaccharides – alginate and chitosan. Nanofiber wound dressings were prepared by spinning polyhydroxybutyrate. All prepared wound dressings were enriched with bioactive substances, which represented analgesics (ibuprofen), antibiotics (ampicillin) and enzymes (collagenase). Into hydrogel and lyophilized wound dressings were all the mentioned active substances incorporated, whereas nanofiber wound dressings were only with ibuprofen and ampicillin prepared. The theoretical part deals with the anatomy and function of human skin. There was explained the process of wound healing and also there were introduced available modern wound dressings. The next chapter of the theoretical part deals with materials for preparing wound dressings (alginate, chitosan, polyhydroxybutyrate) and with active substances, which were used during the experimental part of this thesis. In the theoretical part, the methods of preparation of nanofiber wound dressings and also the methods of cytotoxicity testing used in this work were presented. The first part of the experimental part of this thesis was focused on preparing already mentioned wound dressings. Then, their morphological changes over time and also the gradual release of incorporated active substances into the model environment were monitored. The gradual release of ampicillin was monitored not only spectrophotometrically, but also by ultra-high-performance chromatography. In wound dressings, in which collagenase was incorporated, was also the final proteolytic activity of this enzyme monitored. The effect of the active substances was observed on three selected microorganisms: Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis and Candida glabrata. The cytotoxic effect of the active substances on the human keratinocyte cell line was monitored by MTT test and LDH test. A test for monitoring the rate of wound healing – a scratch test – was also performed.
Description
Citation
BALÁŠOVÁ, P. Příprava a charakterizace moderních krytů ran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2021-09-06
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Diviš: Jaká byla tloušťka připravených krytů? Pekař: Čím je způsobené maximum na uvolňovacích křivkách? Márová: ak byly připraveny umělé rány? Jaká je imobilizační kapacita pro ibuprofen? Jsou takto dodané dávky terapeuticky relevantní? Co znamená zkratka UHPLC? Čím se liší od HPLC? Obruča: Měřili jste proteolytickou aktivitu imobilizovaného enzymu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO