Software pro řízení zapalování a vstřikování spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce nás seznamuje se zapalovacími systémy používanými v automobilech se spalovacími motory a s problematikou nastavování správné doby zapálení směsi ve válcích. Také jsou zde popsány používané způsoby vstřikování paliva u zážehových motorů a jejich řízení. Další kapitola se zabývá řídící jednotkou a popisuje hlavní činnosti, které musí u dnešních motorových vozidlech vykonávat. Jako ukázka slouží příklad posloupnosti dějů, nutných k výpočtu a nastavení správné velikosti předstihu. Na závěr je vypracována názorná animace pro použití ve cvičeních předmětu Automobilová elektrotechnika. Slouží ke snadnějšímu pochopení již popsaných činností vykonávaných řídící jednotkou. Pro laboratorní cvičení je zde ještě uvedena možnost měření výkonu motoru při změnách parametrů řídící jednotky.
This master thesis deals with ignition systems which are used in cars vehicles with gas engines and also with setting of the best moment of ignition of gasoline-air mixture in cylinders of engine. Ways of gas injection at diesel engines and their control systems are also described in this thesis. Next chapter deals with control unit and describes main actions which are necessary for today’s motor vehicles. As illustration is used example of succession of actions which are necessary for calculation and setting regular value of pre-ignition. At the end is shown animation, which can be used for practice lessons in a subject Automobile Electric and Electronic Systems as a example. It will simplify understanding of described activities which are all accomplished by central control unit. For purposes of laboratory lessons is in this thesis also discussed measuring of engine performance with changes of parameter of central control unit.
Description
Citation
HUŠKA, L. Software pro řízení zapalování a vstřikování spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Software pro řízení zapalování a vstřikování spalovacích motor§. Shrnul hlavní části své práce. Uvedl princip a význam zapalování a regulace předstihu. Shrnul hlavní způsoby regulace předstihu. Dále popsal používané způsoby zapalování a vysvětlil jejich funkci. Prezentoval a popsal schéma řídicí jednotky. Popsal animaci vytvořenou do předmětu BAEB. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO