Vliv vývoje parametrů nabídky na prodejní cenu nemovitostí

Abstract
Disertační práce se zabývá vývojem parametrů nabídky, konkrétně dobou trvání nabídky (time on market „TOM“) a podílu iniciační nabídkové a prodejní ceny IP. Ve výzkumu realizovaném v rámci této práce jsou monitorovány nabídkové ceny rodinných domů po dobu trvání jejich nabídky až do realizace transakce jako indikátorů efektivnosti realitního trhu. V rámci mikroekonomického výzkumu je vytvořena databáze rodinných domů v okrese Brno – venkov o 631 realizovaných transakcích, kde ke konkrétní nemovité věci je známa její nabídková cena, prodejní cena, doba trvání nabídky včetně jednotlivých změn nabídkové ceny během doby trvání nabídky a další relevantní charakteristiky rodinných domů. V celkovém počtu bylo sledováno 39 proměnných. Primárním výstupem práce je vytvoření fungujícího statistického modelu použitelného v mikroekonomických tuzemských podmínkách spolu s navržením procesního modelu. Dalším výstupem dizertační práce je vliv stavebně technického stavu na prodejní cenu nemovitostí včetně definování všech statisticky významných cenotvorných faktorů na prodejní cenu. Statistické testy potvrdily významný vliv proměnných v oblasti stavebně technického stavu na prodejní cenu. Práce obsahuje kromě doporučených hodnot pro využití při určení tržní hodnoty i parametrické rovnice pro obě zkoumané proměnné. První hlouběji zkoumanou proměnnou byla IP, která byla zkoumána na základě binární proměnné „změna ceny“ logit modelem. Výsledky poukazují na primární vliv doby trvání nabídky, která však nemá jednotný efekt. Druhou zkoumanou proměnnou byl TOM, který byl kvůli endogennímu vztahu k prodejní ceně zkoumán pomocí 2SLS modelu. Praktické uplatnění disertační práce je ve zvýšení efektivity a přesnosti při odhadu tržní hodnoty nemovitostí založeném na komparativním způsobu ocenění (SCA – Sales Comparison Approach) ve zkoumaném segmentu trhu a vybrané lokalitě. Stejně tak zvýšení jejich přezkoumatelnosti a transparentnosti, oceňovacích reportů, odhadů a znalecký posudků.
The dissertation thesis deals with the development of supply parameters, specifically, time on market ("TOM") and the share of the initial asking and selling price IP. In the research carried out as part of this thesis, the asking prices are monitored for the duration of their time on the market until the realization of the transaction as indicators of the market efficiency. As part of the microeconomic research, a database of houses in the district of Brno – venkov is created with 631 completed transactions, where the asking price, selling price, time on market including individual changes in the asking price during the time on market and other relevant characteristics of the individual houses is being tracked. A total of 39 variables were monitored. The primary output of the thesis is the creation of a functional statistical model applicable in microeconomic Czech conditions together with the proposed process model. Another output of the dissertation thesis is the influence of the technical condition on the selling price of houses including defining all significant price-setting factors on the selling price. Statistical tests confirmed the significant influence of the technical condition variables on the selling price. In addition to the recommended values for use in determining the market value price, the work also contains parametric equations for both investigated variables. The first variable examined in more detail was IP, which was examined based on the binary variable "price change" by a logit model. The results point to a primary effect of the time on the market, which, however, is not uniform. The second research variable was TOM, which was examined using a 2SLS model due to its endogenous relationship to selling price. The practical application of the dissertation thesis is in increasing the efficiency and accuracy in estimating the market value of real estate based on the comparative valuation method (SCA - Sales Comparison Approach) in the investigated market segment and selected location. As well as increasing their reviewability and transparency, valuation reports, estimates and expert opinions.
Description
Citation
JANDÁSKOVÁ, T. Vliv vývoje parametrů nabídky na prodejní cenu nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA, MSc (člen) Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-03-10
Defence
Předseda komise představil doktorandku Ing. Terezu Jandáskovou dle předloženého životopisu, jejích publikací i zahraničních stáží, kterých se účastnila. Studentka zpracovala téma disertační práce s názvem „Vliv vývoje parametrů nabídky na prodejní cenu nemovitostí“. Ve své prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky celé disertační práce. Školitel doktorandky informoval o hodnocení studentky za celý průběh studia. Předseda komise prof. Hobst seznámil členy komise s oponentním posudkem prof. Heralové, která se nemohla účastnit obhajoby a byla omluvena. Posudek oponentky měl kladného hodnocení disertační práce a doporučil práci k obhajobě. Posudek oponenta dr. Sedláčka měl rovněž kladného hodnocení disertační práce a doporučil práci k obhajobě. Doktorandka zodpověděla všechny otázky obsažené v oponentních posudcích. Poté byla zahájena diskuze, přičemž Ing. Jandásková zodpověděla všechny dotazy z této diskuze vzešlé. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených dotazových lístcích, které se archivují. Doktorandka úspěšně obhájila svoji disertační práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO