Tepelné zpracování principem odporového žíhání.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené pro-spektové dokumentace. Odporové žíhání je přenos tepla z odporového drátu, který se průchodem proudu ohřívá a následně dochází k tepelnému nahřívání sáláním či dotykem samotného materiálu. Odporové tepelné zpracování je vyu-žíváno jak pro předehřev (pro svařování), tak pro žíhaní (pro snížení zbytkové-ho napětí). Dnešní doba klade požadavky na dokumentování průběhů těchto tepelných procesů. Existuje možnost zaznamenávání teploty v celém průběhu tepelného zpracování a výsledky lze doložit prostřednictvím vytištění certifikátu.
The project assigned for the bachelors study program B 2307 analyses the theory of heat processing in general and furthermore resistance annealing with the focus on the technology developed by the company Heatmasters. Examples of processing methods used at other technology providers are presented, inclu-ding documentation and datasheets. Resistance annealing is based on the heat transfer from a resistive wire, which heats up by electrical current. The thermal energy is then transferred to the target material through heat radiation or con-ductance. The resistance heat processing is used both for welding and for an-nealing. Nowadays is the documentation and recording of the heat processing of significant importance. Possibilities exist that allow recording of temperature during the entire cycle of the heat processing and subsequently providing the result evidence in a form of a certificate.
Description
Citation
ŠPIČKOVÁ, P. Tepelné zpracování principem odporového žíhání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Bakalářka seznámila komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděla otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Proč je krystalická struktura s kovovou vazbou schopna vést elektrický proud, na rozdíl od iontové a kovalentní vazby, které jsou elektricky nevodivé? 2. Proč musí být ohřev nástrojů z rychlořezných ocelí na kalící teplotu stupňovitý? Jaké kalící prostředí vyžadují rychlořezné oceli? 3. Jak byste charakterizovala elektronický prvek "tyristor" - str. 29? 4. Jaká zařízení jsou obecně používána pro měření teploty součástí, strojů a zařízení v průmyslové výrobě? 5. Je možno kalit RO do vody nebo oleje? 6. Je možno realizovat žíhání v kalicí peci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO